Allmenngjøring av tariffavtaler for persontransport med turbil

Forskrift fastsatt av Tariffnemnda 27. mai 2015


Forskriften gjelder lønns- og arbeidsvilkår for alle arbeidstakere i bedrifter som utfører persontransport med turvogn eller buss når transporten ikke krever tildeling av løyve ved konkurranse etter yrkestransportlova § 8. Forskriften gjelder også kabotasjekjøring, det vil si når en utenlandsk transportvirksomhet driver midlertidig turbiltransport med på- og/eller avstigning i Norge. Forskriften gjelder ikke grensekryssende transportvirksomhet (internasjonal transport) ut over dette. 

Forskriften gjelder også for arbeidstakere i utenlandske virksomheter, forutsatt at transportoppdraget er organisert på en måte som innebærer utsending av arbeidstakere som ledd i en midlertidig tjenesteytelse, slik dette er definert i arbeidsmiljøloven § 1-7.

Forskriften gjelder ikke lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Forskriften er fastsatt på grunnlag av de likelydende tariffavtalene Bussbransjeavtalen av 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Transport på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Yrkestrafikkforbundet på den annen side, og Bussbransjeavtalen 2014-2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Transport på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Transportarbeiderforbund på den annen side. Forskriften omfatter få konkrete avtalebestemmelser, men er allikevel basert på avtalene. 

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 1. oktober 2015.

Sist endret

Forskriften ble sist endret 12. oktober 2015, da Tariffnemnda vedtok å endre virkeområdet for forskriften.

Se også

Regulerer tema

Last ned

Nettressurser