Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Forskrift av 8. februar 2008 nr. 112.

I forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter fremgår det hvilke krav som stilles til det offentlige som oppdragsgiver når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår.

Ansatte i virksomheter som utfører tjenester og bygge- og anleggsarbeider for offentlige oppdragsgivere, skal ikke ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler. For å sikre dette skal oppdragsgiver i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandører og eventuelt underleverandører, har lønn etter gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler, jf. forskriftens § 5. Det skal videre fremgå av kontrakten at oppdragsgiver kan kreve at leverandørene eller eventuelt underleverandører, på forespørsel må dokumentere at kravene er oppfylt, jf. § 6. Oppdragsgiver skal også gjennomføre nødvendig kontroll for å sikre at kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes, jf. § 7.

Fra 1. juli 2013 fikk Arbeidstilsynet ansvar med å føre tilsyn med at offentlige oppdragsgivere følger forpliktelsene sine etter forskriften. Dette følger av lov om offentlige anskaffelser § 7, tredje ledd.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

 

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 3. januar 2008.

Sist endret ved forskrift av 4. februar 2016 nr. 98.  
 

Trykt versjon

Forskriften er ikke tilgjengelig i trykt versjon.

Nettressurser