Yrkesskadeforsikring

Konkrete råd

Arbeidstaker:

 • Be om dokumentasjon hvis du er i tvil om din arbeidsgiver har tegnet yrkesskadeforsikring.
 • Pass på at det meldes fra til NAV og forsikringsselskapet dersom du blir skadet eller syk av arbeidet.

Arbeidsgiver:

 • Husk at du plikter å tegne yrkesskadeforsikring for alle dine ansatte.
 • Husk å melde fra om alle tilfeller av skade eller sykdom som skyldes arbeidet.

 

Kva er yrkesskadeforsikring?

Yrkesskadeforsikring er ei forsikring som skal dekke tap, utgifter og eventuell erstatning i samband med sjukdom eller skade, påført i arbeidssamanheng.

Forsikringa gjeld for eksempel skade eller sjukdom som er

 • forårsaka av ei arbeidsulykke (yrkesskade)
 • likestilt med yrkesskade etter folketrygdlova
 • forårsaka av skadelege stoff eller arbeidsprosessar

Belastningsskadar blir ikkje rekna som yrkesskadar.

Viss det er tvil om skaden er påført i ein arbeidssituasjon sett i forhold til ulykkesstaden, tidspunktet for ulykka eller kva gjeremål ein utførte då ulykka skjedde, er det uansett viktig å melde kravet for å få vurdert om forsikringa gjeld.

Ved ei vurdering av rett til forsikringsdekning skal ein sjå bort frå om arbeidstakaren er særleg mottakeleg for skade eller sjukdom, viss ikkje dette kan seiast å vere den største årsaka.

Kven er ansvarlig?

Arbeidsgivaren pliktar å teikne yrkesskadeforsikring for alle dei tilsette. Dette er bestemt i lov om yrkesskadeforsikring (staten har ei eiga ordning).

På konstateringstidspunktet er forsikringsselskapet ansvarleg for skadekostnader/erstatning. Konstateringstidspunktet er det tidspunktet då vedkommande første gong oppsøkte medisinsk hjelp for sjukdommen eller skaden, eller første gong melde krav til forsikringsgivaren. Viss den skadde/sjuke ikkje lenger er i arbeid, er forsikringsselskapet til den siste arbeidsgivaren ansvarleg.

Foreldingsfristen mot forsikringsgivaren er tre år. Fristen begynner å gå ved slutten av det kalenderåret då arbeidstakaren fekk – eller burde skaffa seg – nødvendig kunnskap om forholdet som grunngir kravet.

Dersom den ansvarlege arbeidsgivaren ikkje har teikna yrkesskadeforsikring, vil arbeidstakaren likevel ha dei same krava på forsikringsdekning. Det er etablert ei ordning der forsikringsselskapa då er ansvarlege i fellesskap. I slike tilfelle må ein kontakte Yrkesskadeforsikringsforeningen. Dette er kontoret som forvaltar ordninga for forsikringsselskapa.

Kva for tap blir dekte?

Yrkesskadeforsikringa kan gi krav på betydelege utbetalingar i tillegg til det arbeidstakaren har krav på etter folketrygdlova. Aktuelle krav er

 • påførte og framtidige utgifter, for eksempel til medisinsk behandling og hjelp i heimen
 • inntekt som allereie er tapt og tap i framtidige inntekter på grunn av skaden/sjukdommen. Inntekt som allereie ville vore tent inn utan skaden, blir berekna konkret, mens tap i forhold til framtidige inntekter blir berekna etter standardreglar.
 • erstatning for varige mein
 • erstatning til visse etterlatne ved dødsfall der det er ektefelle eller sambuar (to år eller felles barn og bustad), eventuelt partnar. Dette gjeld også når ein har barn under 20 år og eventuelt andre som blei forsørgde.

Lova gjeld ikkje oppreisning for skade av ikkje-økonomisk art. Ved grov aktlaus åtferd frå arbeidstakaren kan erstatninga bli redusert eller falle heilt bort. Dette skal likevel ikkje innskrenke retten dei etterlatne har til erstatning.

Korleis melde frå?

Arbeidsgivaren skal

 • melde til NAV (blankett NAV 13.07.05) ved yrkesskade eller yrkessjukdom som fører til medisinsk behandling, sjukemelding i meir enn tre dagar, og/eller som kan gi rett til ytingar etter folketrygdlova
 • sende skademelding i alle tilfelle der NAV ber om det eller arbeidstakaren ønsker det
 • straks varsle Arbeidstilsynet og politiet ved alvorleg skade eller død

Arbeidstakaren skal

 • melde frå til NAV om yrkesskade eller yrkessjukdom, dersom arbeidsgivaren ikkje gjer det
 • sende skademelding til forsikringsselskapet til arbeidsgivaren så snart som mogleg

Legen skal

 • sende skriftleg melding til Arbeidstilsynet dersom det er mistanke om at plagene til ein pasient har samanheng med arbeidssituasjonen

Nærmare opplysningar

Livsforsikringsselskapa eller lovavdelinga til Justisdepartementet gir nærmare informasjon om yrkesskadeforsikringslova.

Se også

Hvem kan bistå

Regelverk

Nettressurser