Personlig verneutstyr (PVU)

Konkrete råd

Arbeidstaker:

  • Husk at du er pliktig å bruke verneutstyr i samsvar med arbeidsgivers instrukser.
  • Verneutstyret skal være tilpasset deg.

Arbeidsgiver:

  • Sørg for å ha klare rutiner og instrukser for bruk av verneutstyr.
  • Du kan aldri tillate arbeidstakere å ikke bruke verneutstyr dersom det er en risiko for skade.

 

Når skal verneutstyr brukes?

Personlig verneutstyr skal brukes når tilfredsstillende vern av arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd ikke kan oppnås ved tekniske installasjoner på arbeidsplassen eller ved endringer av arbeidsmetoder eller arbeidsprosesser.

For å verne om arbeidstakerens liv og helse er det viktig at personlig verneutstyr alltid brukes når det foreligger risiko for farlige påvirkninger.

På arbeidsplassen bør det jevnlig kontrolleres at det personlige verneutstyret er i bruk, og det bør iverksettes strakstiltak om påbudt personlig verneutstyr ikke anvendes.

Ansvar

Arbeidsgiver er ansvarlig for at personlig verneutstyr er tilgjengelig der det er påkrevet, og at nødvendig opplæring blir gitt.

Du kan lese mer om å ivareta sikkerheten i arbeidsmiljølovens § 3-2 (lovdata.no)

Arbeidstaker på sin side har plikt til å følge instrukser om bruk av verneutstyret fra arbeidsgiver.

Du kan lese med om medvirkningsplikten i arbeidsmiljølovens § 2-3 (lovdata.no)

Risikovurdering

For arbeid som utføres eller som planlegges utført, skal arbeidsgiver vurdere om det foreligger fare for arbeidstakernes liv og helse. Hvis risiko for skader på liv og helse hos arbeidstaker ikke kan unngås på annen måte, plikter arbeidsgiver å stille hensiktsmessig personlig verneutstyr til rådighet for arbeidstaker. Arbeidsgiver kan aldri tillate at det ikke brukes verneutstyr så lenge det er en risiko for skade. Dette gjelder også selv om arbeidstaker har spesielle helsemessige forhold som gjør bruk av verneutstyr vanskelig. I slike tilfeller skal mulige tilretteleggingstiltak vurderes.

Arbeidsgivers vurdering og valg av personlig verneutstyr bør foretas i samråd med arbeidstakeren, eventuelt verneombud og/eller bedriftshelsetjeneste.

Krav til personlig verneutstyr

Arbeidsgiver skal sørge for at personlig verneutstyr som brukes på arbeidsplassen til enhver tid gir et fullt forsvarlig vern mot den aktuelle risikoen arbeidstaker er utsatt for. Videre skal produktet være CE-merket.

Arbeidsgiver skal ellers særlig påse at personlig verneutstyr:

  • ikke medfører økt risiko ved bruk.
  • passer eller kan tilpasses arbeidstaker.
  • er tilpasset de aktuelle arbeidsforhold.

Personlig verneutstyr kan bestå av en enhet med flere vernefunksjoner, eller av flere separate enheter som anvendes sammen eller samtidig mot ulike fareforhold. Hvis arbeidstaker må bruke flere forskjellige typer verneutstyr samtidig, skal utstyret kunne kombineres uten at det enkelte utstyrs verneeffekt nedsettes.

Oppbevaring, vedlikehold og kontroll

Arbeidsgiver er ansvarlig for at det utarbeides rutiner for oppbevaring, vedlikehold, reparasjon og utskifting av personlig verneutstyr, og at det personlige verneutstyret er i god hygienisk stand.

Hvis ett og samme personlig verneutstyr må benyttes av flere personer, skal arbeidsgiver sørge for at slik bruk ikke medfører helsemessige eller hygieniske problemer for arbeidstakerne.

Enkelt vedlikehold vil normalt kunne utføres av brukeren selv, mens mer omfattende vedlikehold og/eller reparasjoner bør utføres av personell med spesiell kjennskap eller tillatelse til å utføre slikt arbeid.

Opplæring og informasjon

Riktig bruk og behandling av det personlige verneutstyret minsker faren for svekkelse av utstyrets verneeffekt og dermed skader på liv og helse hos arbeidstakeren. Der det er nødvendig bør arbeidsplassen være merket med skilting som angir bruk av verneutstyr.

Arbeidsgiver skal før personlig verneutstyr tas i bruk:

  • informere arbeidstaker om hvilke farer det personlige verneutstyret beskytter mot.
  • sørge for at arbeidstaker får forståelig informasjon og nødvendig opplæring i bruk av det personlige verneutstyret.

Opplæring og informasjon bør også omfatte mulige forhåndsregler arbeidstaker skal ta hvis det personlige verneutstyret under bruk ødelegges eller får nedsatt verneeffekt.

Produsentens brukerinformasjon skal være lett tilgjengelig for arbeidstaker.

Se også

Hvem kan bistå

Regelverk

Last ned

Nettressurser