Denne siden på andre språk:

Innleie av arbeidskraft

Om innleie

I utgangspunktet er det lov for virksomheter å leie ut arbeidskraft, men adgangen til å leie inn er begrenset.

Hovedregelen er at arbeidstakere skal ansettes fast, uten tidsbegrensning. Det vil si at arbeidsforholdet består inntil en av partene sier det opp. På bestemte vilkår kan en arbeidstaker likevel ansettes midlertidig. For mer informasjon, se faktaside om ansettelse.

Arbeidsgivere kan dessuten leie inn arbeidstakere for en tidsbegrenset periode fra bemanningsforetak. Et bemanningsforetak har til formål å drive utleie av arbeidskraft.

Bedrifter som leier inn arbeidstakere fra bemanningsforetak plikter å undersøke om utleier er registrert i Arbeidstilsynets register over godkjente bemanningsforetak. Innleie er kun tillatt fra registrerte virksomheter. For å søke etter foretak i Enhetsregisteret, se link til høyre.

Arbeidstakere kan også leies inn for en begrenset periode fra virksomheter som ikke har til formål å drive utleie, såkalte produksjonsbedrifter.

Du kan lese mer om midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 (Lovdata).

Du kan lese mer om innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie i arbeidsmiljøloven § 14-12 (lovdata.no)

Du kan lese mer om innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie i arbeidsmiljøloven § 14-13 (lovdata.no)

Når kan det leies inn arbeidskraft fra bemanningsforetak?


Innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie, er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljølovens § 14-9 første ledd bokstav a til e - altså med unntak for midlertidig ansettelse på generelt grunnlag. Innleie vil kunne være et alternativ til midlertidig tilsetting i forbindelse med blant annet uforutsette driftsstopper og sesongmessige svingninger.

I virksomheter som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver sammen med tillitsvalgte gjøre skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie - selv om vilkårene for midlertidig tilsetting ikke er oppfylt. De tillitsvalgte må representere et flertall av den arbeidstakerkategori det er snakk om å leie inn.

Bruk av innleide arbeidstakere fra bemanningsforetak skal drøftes med de tillitsvalgte minst en gang i året.

Når kan det leies inn arbeidskraft fra andre virksomheter enn bemanningsforetak?

Innleie fra produksjonsbedrifter (virksomheter som ikke har til formål å drive utleie) er tillatt under følgende vilkår:

  • Den innleide må være fast ansatt i virksomheten det skal leies inn fra.
  • Utleie må skje innenfor de samme fagområdene som utgjør utleierens hovedbeskjeftigelse.
  • Utleieaktiviteten skal ikke omfatte mer enn 50 prosent av de fast tilsatte hos utleier.
  • Innleie må være drøftet med de tillitsvalgte, og i enkelte tilfeller avtalt med de tillitsvalgte i virksomheten som skal leie inn arbeidskraft.

Forskjellen mellom bemanningsforetak og innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie

Et bemanningsforetak har som formål å drive utleie, og plikter å registrere sin virksomhet i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak.

Virksomheter som ikke har til formål å drive utleie vil ha andre formål med sin drift, og bare mer tilfeldig leie ut arbeidskraft. For eksempel ved midlertidig overskudd på arbeidskraft og som et alternativ til permittering eller oppsigelse.

Arbeidsgiveransvar

Hovedregelen er at den som leies ut skal være fast ansatt i utleievirksomheten, enten dette er et bemanningsforetak eller en produksjonsbedrift. Det er derfor utleievirksomheten som har hovedansvaret. Dette innebærer blant annet at den utleide skal ha skriftlig arbeidsavtale med utleievirksomheten. Den utleide arbeidstakeren har det stillingsvern som følger av arbeidsmiljøloven, og utleievirksomheten er ansvarlig for utbetaling av lønn og andre ytelser som følger av arbeidsavtalen til den utleide.

Innleievirksomheten har HMS-ansvaret overfor den innleide. Eksempelvis har innleier et selvstendig ansvar for å gi den innleide nødvendig opplæring og innføring i interne rutiner, samt sikre at den innleide innehar nødvendige kvalifikasjoner, godkjenning og lignende.

Utleievirksomheten som arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstidsbestemmelsene overholdes. Innleier har også plikt til å påse at arbeidet den innleide utfører i innleiers virksomhet er i tråd med arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. 

Du kan lese mer om arbeidstid i arbeidsmiljølovens kapittel 10 og på vår faktaside om arbeidstid. Se lenke til høyre. 

Likebehandling av arbeidstakere innleid fra bemanningsforetak

Arbeidstaker som er innleid fra bemanningsforetak skal ha lønns- og arbeidsvilkår som om vedkommende var ansatt direkte i innleiebedriften (likebehandlingsprinsippet). Det er utleier som skal sørge for at arbeidstakerne blir likebehandlet, men likebehandlingsprinsippet medfører også plikter for innleier.

Innleier skal gi bemanningsforetaket opplysninger som er nødvendige for at foretaket skal kunne ivareta kravet til likebehandling. Videre skal bemanningsforetaket gi arbeidstakeren opplysninger som er nødvendige for å kunne vurdere om egne lønns- og arbeidsvilkår samsvarer med kravet om likebehandling. Bemanningsselskapet har også plikt til å opplyse innleier om lønns- og arbeidsforhold som er avtalt med utleid arbeidstaker. Til sist har innleier plikt til å gi tillitsvalgte opplysninger om lønns- og arbeidsforhold som er avtalt mellom innleid arbeidstaker og bemanningsforetaket.

Innleier skal også informere innleid arbeidstaker om ledige stillinger i virksomheten, der innleier leier inn fra et bemanningsforetak. Fra 1. juli 2013 er innleier være solidarisk ansvarlig for utbetaling av lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring som følger av prinsippet om likebehandling.

Merk at det fra 15. juli 2015 kan gjøres unntak fra reglene om likebehandling dersom bemanningsforetaket er bundet av tariffavtale som er inngått med en fagforening med minst 10 000 medlemmer.

Les mer om likebehandling av arbeidstakere innleid fra bemanningsforetak i arbeidsmiljølovens § 14-12a.

Les mer om opplysningsplikt og innynsrett i arbeidsmiljølovens § 14-12b.

Les mer om adgangen til unntak fra reglene om likebehandling her. 

 

Oppsigelse

Arbeidsforholdet følger de vanlige reglene for oppsigelse. Se faktaside for oppsigelse for mer informasjon.

Vanligvis er det hos utleievirksomheten man har et ansettelsesforhold. Det er viktig å være klar over at det er her man eventuelt må kreve sine rettigheter i forhold til oppsigelse.

Konsekvenser av ulovlig innleie fra bemanningsforetak

Hvis en person utleid fra et bemanningsforetak er innleid i strid med loven kan vedkommende gå til sak og kreve erstatning eller fast tilsetting hos innleiebedriften.

Arbeidstilsynets rolle

Arbeidstilsynet har ansvar for å veilede om regelverket. En eventuell tvist mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er privatrettslig. Dette betyr at arbeidstakeren selv må ta saken til domstolene for avgjørelse. Arbeidstilsynet har ikke myndighet til å forfølge slike saker.

Arbeidstilsynet fører likevel tilsyn med at kravet til at innleie fra bemanningsselskap skal drøftes med tillitsvalgte er oppfylt. 

Se også

Hvem kan bistå

Regelverk

Nettressurser