Hodevern

Konkrete råd

Arbeidstaker:

 • Sjekk holdbarhetsdatoen på hjelmen din.
 • Husk at hjelmen skal være tilpasset deg.
 • Arbeidsgiver kan pålegge deg å bruke hodevern.

Arbeidsgiver:

 • Husk å ha rutiner for å sjekke hodevern, holdbarhet, slitasje med mer.
 • Sjekk at arbeidstakerne faktisk bruker hodevernet.

Om hodeskader

Hodeskader er blant de mest alvorlige skadene som forekommer. Dessverre er det også slik at de skjer relativt ofte. I Norge ble det i 10-årsperioden fra 1998-2007 totalt registrert om lag 74 000 arbeidsskader fordelt på ulike deler av hode og nakke, hvorav 1/3 skyldtes støt/treff av gjenstand og 1/8 oppsto ved fallulykker.

I 2007 ble det registrert om lag 5900 arbeidsulykker med yrkesskader tilknyttet hode og nakke.

Vi vet ikke om manglende bruk av hodevern, eller bruk av feil eller defekt hodevern, har vært medvirkende årsak til disse skadene. Vi antas likevel at ved bruk av riktig verneutstyr ville mange av hodeskadene kunne vært unngått eller blitt mindre alvorlige.

Personlig verneutstyr som hodevern brukes ellers ofte som feste for eller i kombinasjon med annet verneutstyr, som for eksempel hørselsvern og øye-/ansiktsvern.

Bruksområder for hodevern

Eksempler på bruksområder for hodevern:

 • Hodevern mot mekanisk påvirkning
  Arbeid eller opphold hvor det er fare for hodeskade av mekaniske årsaker. Dette kan være ved arbeid i gruver, tunneler og annet fjellarbeid, arbeid i trange rom, arbeid med bolte- eller spikerpistol, bygge- og anleggsarbeid, skogsdrift, laste- og lossearbeid, arbeid i skipsverftsindustri, tungindustri osv.
 • Hodevern mot ekstrem varme
  Arbeid hvor det er fare for brann- eller heteskader, som ved brannslukningsarbeid, arbeid i smelteverk, støperier.
 • Hodevern mot ekstrem kulde
  Arbeid hvor det er fare for forfrysninger.
 • Hodevern mot gnister, smeltet metall, kjemikalier med mer
 • Hodevern mot elektriske støt
  Arbeid hvor det er fare for hodeskader som kan skyldes berøring med ledende, uisolerte ledninger og kabler i forbindelse med farlige spenninger.
 • Hodevern som vern for håret
  Arbeid ved bevegelige maskindeler, roterende bor, arbeid med skadelige og forurensende stoffer.
 • Hodevern mot mindre støt
  Ved fare for at hodet kan skades ved støt eller skrubbing mot vegger, tak eller lignende. Må ikke brukes som hodevern istedenfor vernehjelmer for industri.
 • Hodevern til bruk under kjøring med moped, motorsykkel, bil med mer
  Skal brukes i henhold til krav i veitrafikklovgivningen.

Viktige momenter ved bruk

 • Velg riktig hodevern til det arbeidet du skal utføre. Husk å ta hensyn til forhold som:
  • Vurdert risiko.
  • Antatt arbeidsbelastning.
  • CE-merket utstyr.
  • Utstyrets tiltenkte verneeffekt slik det fremgår av produsentens brukerinformasjon.
  • Utstyrets komfort til ditt bruk (vekt, tilpasning).
 • Kontroller hodevernet før bruk.

  • Bruk ikke hodevern som har blitt utsatt for påkjenninger og fått sprekker, revner eller andre skader som kan nedsette hodevernets verneeffekt.
  • Innredningen i et hodevern må være uten styrkemessige svakheter. Hvis for eksempel et bånd i innredningen er avslitt vil dette kunne minske hodevernets dempningseffekt. Det kan også medføre at det sitter dårlig på hodet. Innredningen, deler av denne, eller hele hodevernet bør skiftes dersom bånd, polstring eller lignende er skadet eller avslitt. Bruk riktige utskiftingsdeler.
 • Materialene i hodevernet kan påvirkes av sollys, kjemikalier og andre miljøfaktorer som virker nedbrytende på utstyrets verneeffekt. Det bør ikke males eller settes klistremerker på hodevernet. Dette kan føre til at hodevernets opprinnelige materialstyrke blir nedsatt.

 • Bruk hakebånd eller annen anbefalt festeanordning på hodevernet når situasjonen tilsier det. Det skal ikke kunne falle av ved brå bevegelser, skjeve arbeidsstillinger eller lignende.

 • Dersom hodevernet brukes i kombinasjon med andre typer personlig verneutstyr, for eksempel hørselvern, åndedrettsvern eller øyevern, må utstyret være tilpasset. Det må ikke påvirke verken hodevernets sikkerhet og komfort eller det andre utstyrets ønskede verneeffekt.

 • Husk at CE-merket hodevern er prøvet etter bestemte kriterier og retningslinjer. Forandringer av hodevernet ved for eksempel påføring av hull for ulike formål eller påsetting av annet utstyr enn det som er anbefalt av produsenten, kan virke nedsettende på verneeffekten.

 • Sørg for godt vedlikehold av ditt hodevern.

 • Les bruksanvisningen nøye. Produsentens brukerinformasjon skal foreligge med norsk tekst for et hvert hodevern som er CE-merket. Kontakt produsent, importør eller leverandør om det er ønskelig med ytterligere opplysninger om hodevernets funksjoner, materialer, holdbarhetsegenskaper eller lignende.

 • Når et hodevern blir skiftet ut på grunn av påviste eller antatte svakheter, bør det kasseres slik at man unngår at det blir brukt ved en feiltakelse. Et svekket hodevern gir ikke lenger det vernet det skal og er dermed farlig å bruke som verneutstyr.

Verneegenskaper - merking av vernehjelmer

Hodevern som brukes i henhold til krav i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning skal være CE-merket.

For vernehjelmer til vern mot hovedsakelig fallende gjenstander, og som er EF-typeprøvet etter standard NS-EN 397 (vernehjelmer for industri), vil hjelmen utover CE-merket være merket med denne standardens nummer. I tillegg vil hjelmen kunne være merket med standardiserte merkesymboler, som angir tilfredsstillende EF-typeprøving av ulike tilleggsvernefunksjoner ut fra produsentens eget valg om dokumentasjon:

Vernefunksjoner
(mulige tilleggsfunksjoner til standardens normalkrav)

Merkesymboler
(NS-EN 397, utgave: 1995)

Hjelmens elektriske isolasjonsevne

440 VAC

Hjelmens motstandsevne mot kuldepåvirkning

÷20°C eller ÷30°C

Hjelmens motstandsevne mot varmepåvirkning

+150°C

Hjelmens motstandsevne mot smeltet metall

MM

Hjelmens sidestivhet

LD

Hodevern mot ekstrem varme- eller kuldepåvirkning, og mot kjemikalier med mer, skal velges med material- og funksjonsegenskaper som kan motstå slike miljøpåvirkninger. Utstyret kan være kombinert med en vernehjelm som tilfredsstiller for eksempel NS-EN 397 eller være spesiallaget til sitt bruk.

Utover CE-merket vil hjelmer kunne være merket med nummeret til den aktuelle standarden. Ut fra produsentens eget valg om dokumentasjon vil den også kunne være merket med tilhørende standardiserte merkesymboler som angir tilfredsstillende prøving av ulike tilleggsvernefunksjoner. Eksempler er:

 

Hjelmer for brannvesen
(NS-EN 443, utgave: 1998)

Letthjelmer for industri
(NS-EN 812, utgave: 1998)

Vernefunksjoner
(mulige tilleggsfunksjoner til standardenes normalkrav)

Merkesymboler

Merkesymboler

Hjelmens elektriske isolasjonsevne

E2 eller E3 eller E2E3

440 VAC

Hjelmens motstandsevne mot kuldepåvirkning

* eller ** eller ***

÷20°C eller ÷30°C

Hjelmens motstandsevne mot ulike varmepåvirkninger

[ 14 ]
«««»»»

F

Holdbarhetstid

Verneegenskapene reduseres over tid, og det er flere faktorer som påvirker holdbarhetstiden.

Vedlikehold:

Sørg for godt vedlikehold, slik at hodevernet fungerer i tråd med hensikten og beholder sine verneegenskaper lengst mulig.

Bruksområdet:

Et hodevern utsettes for ulike påkjenninger når det brukes som vern mot mekanisk fare, elektrisk fare, termisk fare, klimatisk fare eller andre fareforhold. Større påkjenning vil gi kortere holdbarhetstid.

Materialene:

Det brukes ulike materialer i et hodevern, både i ytre hjelmskall og indre innredning. Disse materialene kan endres forskjellig under påvirkning av faktorer som ultrafiolett stråling, forurenset luft, fuktighet eller varme.

Lagring:

Hodevernet kan også bli utsatt for påvirkningsfaktorer under lagring - både hos bruker og hos produsent/distributør. Hvordan hodevernet oppbevares har også betydning for hvor lenge det kan brukes med de opprinnelige verneegenskapene intakt.

Ansvar

Arbeidsgiver er ansvarlig for at personlig verneutstyr er tilgjengelig der det er påkrevet, og at nødvendig opplæring blir gitt.

Du kan lese mer om å ivareta sikkerheten i arbeidsmiljølovens § 3-2 (lovdata.no)

Arbeidstaker på sin side har plikt til å følge instrukser om bruk av verneutstyret fra arbeidsgiver.

Du kan lese med om medvirkningsplikten i arbeidsmiljølovens § 2-3 (lovdata.no)

Se også

Hvem kan bistå