Hansker ved håndtering av kjemikalier

Konkrete råd

Arbeidstaker:

 • Husk å bruke hansker der det er behov for det, selv når du skal utføre kortvarige arbeidsoperasjoner.
 • Er du i tvil om hvilke hansker du bør bruke, sjekk sikkerhetsdatabladet.

Arbeidsgiver:

 • Sørg for at det blir gjort vurderinger i forhold til hvilke hansker som skal brukes ved forskjellige typer arbeidsoperasjoner – involver gjerne bedriftshelsetjenesten.
 • Rutiner for kontroll og renhold av hansker skal være en del av HMS-systemet.

 

Når er det behov for å bruke hansker?

Hudkontakt med kjemikalier kan gi eksem og andre hudplager. Håndtering av særlig farlige kjemikalier eller svært store mengder, kan føre til akutte forgiftninger. Beskytt derfor hendene når du arbeider med kjemiske stoffer.

I arbeidsmiljølovens § 4-5, kan du lese særlig om kjemisk og biologisk helsefare (lovdata.no)

Husk at stoffer som epoksy, herdeplast, løsemidler og drivstoff også er kjemikalier.

Velg riktig hanske

Vernehansker mot kjemikalier finnes i ulike utgaver, og er laget av en rekke forskjellige materialer. De ulike materialene har varierende evne til motstå forskjellige stoffer. Derfor er det viktig å velge hansker av rett materiale, slik at kjemikaliene ikke trenger igjennom hansken. En dårlig hanske kan faktisk være verre enn å ikke bruke hansker.

Sikkerhetsdatabladet skal inneholde detaljerte opplysninger om hvilken hansketype som skal brukes ved håndtering av stoffet eller stoffblandingen. Grunnlaget for disse opplysningene er faren forbundet med stoffet eller stoffblanding, og risikoen for hudkontakt med tanke på varighet og omfang av kontakten. Opplysningene i sikkerhetsdatabladet skal derfor inneholde informasjon om:

 • hanskematerialets type og tykkelse
 • de typiske eller minste gjennomtrengingstidene for hanskematerialet

Merking av vernehansker

Alle vernehansker skal være CE-merket. I tillegg skal vernehansker mot kjemikalier være merket med et eget symbol (se figuren) og klasseinndeling. Det skal stå et tall fra 1 - 6 som angir hvilken klasse hansken tilhører. Jo høyere klassen er, jo lengre tid tar det for kjemikaliet som hansken er testet på, å trenge igjennom hanskematerialet (se tabellen nedenfor). Merkingen skal stå på selve hansken og/eller på emballasjen. Hansker som ikke er merket på denne måten, skal ikke brukes i arbeid med kjemikalier.

Tabell: Klasseinndeling av vernehansker mot kjemikalier

Klasse

Gjennomtrengingstid for testkjemikaliet

1

Over 10 minutter

2

Over 30 minutter

3

Over 1 time

4

Over 2 timer

5

Over 4 timer

6

Over 8 timer

Selv om hansken har symbolet for "vernehanske mot kjemikalier", og tilhører en "høy klasse", er det viktig at du sjekker at hansken er laget av et materiale som egner seg for de kjemikalier du skal arbeide med.

Vedlikehold og kontroll av hanskene

Det er viktig med renhold og kontroll av hanskene. Over tid, vil kjemikaliene trenge igjennom hansken. Hansker som har gått i stykker eller hvor kjemikaliene er i ferd med å trenge igjennom, må skiftes ut.

 • Kontroller at hanskene du kjøper er beregnet til formålet.
 • Sjekk at hanskene er tette.
 • Sjekk at kjemikaliene ikke er i ferd med å trenge igjennom hansken.
 • Vask hendene nøye før du tar på hanskene og etter at arbeidet er ferdig.
 • Rengjør hanskene utvendig før du tar dem av. Da unngår du den vanlige feilen å ta på en skitten hanske med bare hender.
 • Vask hanskene grundig innvendig og utvendig etter endt arbeidsdag.
 • Det er viktig at hansken er tørr innvendig når du tar den på. Fuktig hud tar opp stoffer raskere enn tørr hud.
 • Ha alltid minst et par ekstra hansker liggende i tilfelle du oppdager hull eller hanskene ikke blir tilstrekkelig rene.

Se også

Hvem kan bistå

Last ned