HMS på asylmottak og ankomstsentre

Arbeidstilsynet har laget en veiledning som tar for seg noen sentrale arbeidsmiljøfaktorer som er knyttet til arbeid ved akuttmottak og ankomstsenter, og som bør inngå i en risikovurdering. Denne finner du i lenke til høyre.

Slik følger vi opp

Vi bidrar med rask saksbehandling og god veiledning innenfor vårt regelverksområde.

Det er viktig at sikkerheten og helsa til de som jobber ved mottakene ivaretas. Arbeidstilsynet prioriterer veiledning og informasjon ovenfor virksomhetene fremfor tilsyn. Tilsyn vil i hovedsak skje på bakgrunn av tips om alvorlige kritikkverdige arbeidsmiljøforhold. Relevante momenter i vurderingen av om tilsyn skal gjennomføres vil være om tipset inneholder forhold som vold, trusler, smitterisiko og vesentlige brudd på bestemmelsene om arbeidstid.

Byggesak

Ved byggesak har søknadene vedrørende asylmottak høy prioritet.

Arbeidstilsynet Østfold og Akershus er kontaktpunkt for alle interne byggesaksbehandlere og for UDI ved generelle henvendelser vedrørende byggesakene.

Krav om systematisk HMS-arbeid

Den som leder virksomheten skal sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Det handler om å være i forkant, identifisere risiko og sette inn tiltak, og at dette er en kontinuerlig prosess.

Arbeidsmiljøfaktorer knyttet til arbeid ved akuttmottak og ankomstsenter, og som bør inngå i mottakets risikovurdering kan være:

 • Ikke tilpasset bygningsmasse
 • Hygieneforhold
 • Smitte
 • Arbeidspress – emosjonelt arbeid
 • Arbeidstid – døgnkontinuerlig drift
 • Vold og trusler
 • Kompetanse blant ansatte og ledelse
 • Opplæring/informasjon ansatte og ledelse
 • Språk og kommunikasjon
 • Kultur- og religionsforskjeller
 • Samarbeid og samordning mellom aktørene

Risikovurderinger er viktige for å kunne forebygge uønskede hendelser og for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø. Vurderingene må følges opp med tiltak. Hvis det skjer uønskede hendelser, har du som arbeidsgiver også ansvar for at hendelsene blir fulgt opp.

De ansatte skal ha opplæring i hvordan de skal utføre arbeidet på en trygg og sikker måte for å hindre belastninger, skader og ulykker. 

HMS på akuttmottak og ankomstsentre

Arbeidstilsynet har laget en veiledning som tar for seg noen sentrale arbeidsmiljøfaktorer som er knyttet til arbeid ved akuttmottak og ankomstsenter, og som bør inngå i en risikovurdering. Denne finner du i lenke til høyre.

 

Last ned