Markedskontroll

Hva er markedskontroll?

Markedskontroll er når Arbeidstilsynet fører tilsyn med at produsenter, importører og leverandører ivaretar ansvaret sitt ved konstruksjon, produksjon og salg/omsetning av:

  • maskiner
  • personlig verneutstyr
  • stiger og stillaser
  • kjemikalier

Markedskontrollen skal bidra til å sikre trygg bruk av maskiner, personlig verneutstyr, stiger og stillaser og kjemikalier. 

Markedskontroll er et hjelpemiddel for å sikre like konkurransevilkår og fri flyt av varer innenfor EØS-området.

Hva kontrolleres?

Maskiner og personlig verneutstyr
Arbeidstilsynet kontrollerer om maskiner og personlig verneutstyr tilfredsstiller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene som gjelder, og at det som omsettes er samsvarserklært og CE-merket på rett måte.

Samsvarserklæring er produsentens egenerklæring. Gjennom denne erklæringen påtar produsenten seg ansvaret for at utstyret tilfredsstiller alle aktuelle lovkrav.

CE-merket er et synlig bevis på at utstyret, etter produsentens mening, oppfyller samtlige forpliktelser. For å kunne påføre CE-merket skal produsenten foreta en samsvarsvurdering.

Du kan lese mer om krav til samsvarserklæring, CE-merking og tekniske krav til maskiner i forskrift om maskiner av 20. mai 2009 nr. 544.

Du kan lese mer om krav til samsvarserklæring, CE- merking og krav til personlig verneutstyr i forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU).

Stiger og stillaser
Arbeidstilsynet kontrollerer om det er sikkert å bruke utstyret gjennom å kontrollere om kravene som gjelder for utstyret er oppfylt. Stiger og stillaser skal tilfredsstille de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene som gjelder for slikt utstyr, og Arbeidstilsynet kontrollerer blant annet at utstyr som omsettes har sertifikat.

For å få sertifikat må produktet prøves og/eller testes av et sertifiseringsorgan i EU/EØS om er akkreditert for oppgaven. Dersom sertifiseringsorganet finner at produktet tilfredsstiller kravene i produsentforskriften kapittel 4, vil det utstede et sertifikat for produktet. Sertifiseringsorganet skal i tillegg utføre årlige stikkprøver av produkter som har sertifikat.

Du kan lese mer om krav til sertifikat og krav til stiger og stillaser, i produsentforskriften av 6. desember 2011 nr. 1359.


Kjemikalier
Arbeidstilsynet kontrollerer at sikkerhetsdatablader og fareetiketter for kjemikalier er i henhold til regelverket. Vi kontroller også om leverandører av kjemikalier har systemer og rutiner for å utarbeide, oppdatere og distribuere sikkerhetsdatablader og fareetiketter. I tillegg kontrollerer vi om importører av kjemikalier har deklarert kjemikaliene til Produktregisteret der dette er påkrevd.

Ulovlig omsetning?

Arbeidstilsynet kan fatte vedtak om utbedringer, hvis produsenten eller leverandøren ikke frivillig utbedrer mangler ved utstyret, samsvarserklæringen, CE-merkingen, sikkerhetsdatablader eller fareetiketter. For stiger og stillas gjelder dette ved mangler ved utstyret, typegodkjenning og merking av produktet.

Arbeidstilsynet kan også nedlegge forbud mot videre omsetning og fatte vedtak om tilbaketrekning fra markedet.

 

Hvordan startes en markedskontrollsak?

Inspektører som kommer over produkter eller kjemikalier som antas å være i strid med gjeldende regler, varsler ansvarlig region i Arbeidstilsynet som kontakter og har dialogen og oppfølgingen med aktuelle produsenter, importører og leverandører. I etterkant av arbeidsulykker hender det at Arbeidstilsynet finner feil og mangler ved utstyret som var involvert i arbeidsulykken.

Arbeidstilsynet gjennomfører også kontroller hos produsenter, importører og leverandører. Dette skjer ofte ved såkalte markedskontrollaksjoner. Det å drive markedskontroll er en plikt Norge har gjennom EØS-avtalen. Det er utviklet felles europeiske datasystemer hvor tilsynsmyndigheter i alle EU/EØS-land deler og utveksler informasjon om farlige produkter og kjemikalier. Arbeidstilsynet kan også starte en markedskontrollsak på bakgrunn av slik utveksling av informasjon medlemslandene imellom.

 

Hvilken informasjon trenger Arbeidstilsynet for å vurdere om det er grunnlag for en markedskontroll?

For å vurdere om det er grunnlag for å starte en markedskontroll ønsker vi følgende informasjon:

For maskiner

Varenavn og beskrivelse av maskinen
Typebetegnelse
Eventuelt serienummer
Produksjonsår/ årsmodell
Produsent
Leverandør eller forhandler
Importør til Norge
Evt. eier av maskinen
Samsvarserklæring
Dokumentasjon på CE-merking
Bruksanvisning til maskinen
Forklaring på evt. avvik som gir grunnlag for markedskontroll
Bilder av maskinen

For personlig verneutstyr

Varenavn og beskrivelse av utstyret
Evt. varenummer
Produksjonsår
Produsent
Leverandør eller forhandler
Importør til Norge
Evt. eier av utstyret
Samsvarserklæring
Dokumentasjon på CE-merking
Bruksanvisning til utstyret
Dokumentasjon på EF-typeprøving av utstyret
Forklaring på evt. avvik som gir grunnlag for markedskontroll

For stige og stillaser

Varenavn og beskrivelse av utstyret
Evt. varenummer
Produksjonsår
Produsent
Leverandør eller forhandler
Importør til Norge
Evt. eier av utstyret
Monteringsveiledning til utstyret
Forklaring på evt. avvik som gir grunnlag for markedskontroll
Bilder av utstyret

For kjemikalier

Navn på kjemikaliet
Leverandør/ forhandler
Kopi av sikkerhetsdatablad
Kopi eller bilde av fareetiketten
Hvor kjemikaliet er funnet (arbeidsplass/firma)
Forklaring på evt. avvik som gir grunnlag for markedskontroll

Se også

Regelverk