Denne siden pĺ andre sprĺk:

Zezwolenie na używanie uprawnień do obsługi maszyn (dźwigi, koparki, ładowarki, podnośniki) nabytych poza terytorium Norwegii

Wymogi szkoleniowe

W celu posługiwania sie zagranicznymi uprawnieniami na obsługę ładowarek, dźwigów, koparek, koparko-ładowarek w Norwegii należy wystapić o zgodę do Arbeidstilsynet (podstawy prawne: Forskrift om utfřrelse av arbeid §§10-2 i 10-3; Forskrift om administrative ordninger §§9-1 i 9-2).

Wszystkie osoby, które wykonują prace przy użyciu maszyn, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia muszą udokumentować odbycie certyfikowanego szkolenia również z zakresu bezpieczeństwa pracy. 

Obowiązek ten dotyczy operatorów nastepujących typów maszyn:

 • dźwignice suwnicowo-wspornicowe (dźwignica typu suwnica+wspornica oraz mostowiec - jeżeli ich użycie może zagrażać życiu lub zdrowiu)
 • żurawie
 • dźwigi
 • dźwigi samochodowe montowane na pojezdzie, przyczepie lub naczepie o udźwigu wiekszym niż 2tm
 • wózki jezdniowe podnośnikowe wyposażone w stałe miejsce operatora
 • wózki transportowe o mocy większej niż 15kW (20,4 hk)

Zezwolenie na używanie zagranicznych uprawnień operatorów maszyn

Zagraniczne uprawnienia operatorów maszyn wymienionych powyżej nie są uznawane automatycznie za wystarczające do ich obsługi na terytorium Norwegii. W celu uzyskania zgody na posługiwanie sie zagranicznymi uprawnieniami należy wystąpić o zgodę do Arbeidstilsynet. Ze względów bezpieczeństwa wymaga się odbycia odpowiedniego szkolenia przed rozpoczęciem użytkowania tego rodzaju maszyn. Zezwolenie zostanie wydane jeżeli szkolenie, które było podstawą nadania uprawnień zagranicznych, nie różni się znacząco od tego, które byłoby podstawą wydania takich samych uprawnień w Norwegii. Osoba ubiegająca sie o wydanie zezwolenia musi udokumentować ilość godzin szkolenia praktycznego oraz teoretycznego wraz z podaniem zakresu odbytego szkolenia.

W procesie rozpatrywania podania rozróżnia sie uprawnienia zdobyte na Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz poza nim.

Informacje praktyczne:

 • Uprawnienia zdobyte na terenie Skandynawii (Dania, Szwecja, Islandia, Finlandia)
  Zezwolenie jest wydawane jeżeli składający podanie przedstawi następujące dokumenty:
  - dokument potwierdzający tożsamość (paszport lub inny równoważny dokument)
  - potwierdzenie odbycia szkolenia (certyfikat lub świadectwo ukończenia szkolenia), które wymagane jest do obsługi danej maszyny na terenie danego kraju EOG. Potwierdzenie odbycia szkolenia w Finlandii lub Islandii musi być przetłumaczone na język norweski lub angielski.
  - za dokumentację równoważną z potwierdzeniem odbycia szkolenia (certyfikat lub świadectwo ukończenia szkolenia) może być uważana inna dokumentacja, która wykazuje, że osoba składająca podanie ma wystarczające kwalifikacje do obsługi danej maszyny. Osoba ubiegająca się o wydanie uprawnień musi wykazać, że obsługiwała daną maszyne na codzień conajmniej przez 2 lata w ostatnim dziesięcioleciu w kraju EOG. Te postanowienia będą miały zastosowanie jedynie w przypadku osób, które zdobyły uprawnienia w kraju EOG, którego prawodawstwo nie reguluje użytkowania podnośników, dźwigów oraz wózków transportowych. Wymagane będzie aby udokumentowane kwalifikacje dawały taki sam poziom bezpieczeństwa jaki wymagany jest przez rozporzadzenie (Forskrift om utfřrelse av arbeid). Dokumentacja z krajów innych niż Szwecja lub Dania musi być przetłumaczona na język norweski lub angielski.
   
 • Uprawnienia zdobyte w pozostałych krajach EOG (certyfikat lub świadectwo ukończenia szkolenia) będą rozpatrywane w oparciu o program odbytego szkolenia. Świadectwa oraz inna dokumentacja muszą być przetłumaczone na język norweski lub angielski. Dodatkowo należy załączyć:
  - dokument potwierdzający tożsamość (paszport lub inny równoważny dokument. W przypadku obywateli polskich może to być dowód osobisty).

  - potwierdzenie odbycia szkolenia (certyfikat lub świadectwo ukończenia szkolenia), które wymagane jest do obsługi danej maszyny na terenie danego kraju EOG. Potwierdzenie odbycia szkolenia musi być przetłumaczone na język norweski lub angielski.

  - za dokumentację równoważną z potwierdzeniem odbycia szkolenia (certyfikat lub świadectwo ukończenia szkolenia) może być uważana inna dokumentacja, która wykazuje, że osoba składająca podanie ma wystarczające kwalifikacje do obsługi danej maszyny. Osoba ubiegająca się o wydanie uprawnień musi wykazać, że obsługiwała daną maszyne na codzień conajmniej przez 2 lata w ostatnim dziesięcioleciu w kraju EOG. Te postanowienia będą miały zastosowanie jedynie w przypadku osób, które zdobyły uprawnienia w kraju EOG, którego prawodawstwo nie reguluje użytkowania podnośników, dźwigów oraz wózków transportowych. Wymagane będzie aby udokumentowane kwalifikacje dawały taki sam poziom bezpieczeństwa jaki wymagany jest przez rozporzadzenie (Forskrift om utfřrelse av arbeid). Dokumentacja z krajów innych EOG musi być przetłumaczona na język norweski lub angielski. 

Uprawnienia zdobyte w krajach nie należących EOG zazwyczaj nie będą akceptowane. Osoba posiadająca uprawnienia spoza obszaru EOG może skontaktować się z certyfikowanym centrum szkolenia operatorów maszyn.

Wykaz wszystkich jednostek tego rodzaju znajduje się na stronie www.sert555.no

W jaki sposób ubiegać się o zezwolenie

Proces ubiegania się o zezwolenie na obsługę maszyn jest taki sam niezależnie od rodzaju posiadanych uprawnień.

1. Prześlij kopie dokumentów

a) Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszport lub inny równoważny dokument. W przypadku obywateli polskich może to być dowód osobisty). Kopia «za potwierdzeniem» z oryginałem.

b) Kopia certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego szkolenie jeżeli dokumenty te zostały wydane przez kraj, w którym prawodawstwo reguluje wymagania dotyczace tego rodzaju szkolenia. Dokumentacja musi być przetłumaczona na język norweski lub angielski. 

c) Dokumentacja przedstawiająca rodzaj odbytego szkolenia z wyszczególnieniem zakresu szkolenia oraz liczby godzin zajęć praktycznych i teoretycznych. Dokumentacja musi być przetłumaczona na język norweski lub angielski. 

d) Jeżeli uprawnienia zostały zdobyte w kraju EOG, którego prawodawstwo nie reguluje wymogu odbycia szkolenia należy przesłać dokumentację, że osoba ubiegająca się o wydanie uprawnień obsługiwała daną maszyne na codzień conajmniej przez 2 lata w ostatnim dziesięcioleciu w kraju EOG. Dokumentacja musi być przetłumaczona na język norweski lub angielski. 

e) Wypełnij podanie dostępne pod adresem http://www.arbeidstilsynet.no/skjema.html?tid=239520f) Kompletne podanie wraz załącznikami należy przesłać na adres: Arbeidstilsynet Midt-Norge, Postboks 4720 Torgard, 7468 Trondheim

2. Przy wypełnianiu podania
Proszę oznaczyć krzyżykiem rodzaj maszyny, której dotyczy podanie o zezwolenie. Proszę upewnić sie jakiego rodzaju oznaczenie maszyny jest obowiązującym  odpowienikiem w Norwegii. Przykładowo szwedzkie uprawnienia na wózki podnośnikowe oznaczone w Szwecji jako B4 będą odpowiadały norweskiemu oznaczeniu T3. 

Rozpatrywanie podania

Jeżeli szkolenie odbyte w innym kraju EOG znacząco różni się od tego, które wymagane byłoby w Norwegii, składający podanie będzie musiał odbyć okres próbny lub zdać „egnethets¬prřve” zanim zezwolenie na użytkowanie maszyny zostanie wydane. Inna alternatywą może być odbycie kursu na obsługę maszyn w Norwegii. Przykładowy kurs wraz z opisem cyklu szkolenia jest dostępny na stronie www.sert555.no.

Decyzję o pozwoleniu użytkowania maszyn na podstawie uprawnień zdobytych w innym kraju EOG wydaje się w terminie do 4 miesięcy licząc od daty wpłynięcia kompletnego wniosku. Arbeidstilsynet potwierdzi otrzymanie wniosku oraz ewentualnie poprosi o przesłanie brakującej dokumentacji w terminie 1 miesiąca licząc od wpłynięcia wniosku. 

Zezwolenie tymczasowe

Obywatel kraju EOG, który tymczasowo bedzię używać swojego zagranicznego certyfikatu lub świadectwa odbycia szkolenia musi również ubiegać się o zezwolenie. Jednak w przypadkach, w których ośrodek interesów życiowych (pobytu) składającego podanie znajduje się poza Norwegią, Arbeidstilsynet dołoży wszelkich starań aby decyzja została wydana najpóźniej w miesiąc po wpłynięciu kompletnego wniosku. Jeżeli z jakiś powodów wydanie wniosku nie będzie mogło nastąpić w okresie 1 miesiąca, składający podanie otrzyma informacje o przyczynie opóźnienia wraz z planem czasowym przewidującym zakończenie wydawania decyzji. Decyzja będzie wydana najpóźniej w 2 miesiące licząc od wpłynięcia kompletnego wniosku.

Przy wnioskach o tymczasowe zezwolenie jest również możliwe odbycie «egnethetsprřve». Może się tak stać w przypadkach kiedy istnieją znaczące róznice między kwalifikacjami składającego wniosek a wymaganiami obowiązującego prawa dotyczącymi odbycia szkolenia oraz jego zakresu a różnica jest na tyle duża, że może powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia. 

Jeżeli Arbeistilsynet nie wyda decyzji w przypadkach określanych w tym punkcie będzie to równoważne z tym, że składający wniosek może używać maszyn.

Zezwolenie

Nawet po otrzymaniu zezwolenia uprawnienia nie będą konwertowane na uprawnienia norweskie. Zezwolenie z Arbeidstilsynet musi być używane łącznie z zagranicznym certyfikatem lub świadectwem. Norweskie uprawnienia można uzyskać dopiero po odbyciu szkolenia w norweskiej certyfikowanej jednostce szkoleniowej. Wykaz takowych znajduje się na stronie www.sert555.no.

Samo zezwolenie nie jest wystarczające do używania danego rodzju maszyny, tak długo jak pracownik nie otrzyma odpowiedniego przeszkolenia w danym miejscu pracy w związku z wykonywaniem danej czynności przy użyciu danej maszyny.