Arbeid i høyden

Hva er arbeid i høyden?

Arbeid i høyden er arbeidsoperasjoner som kan medføre fall til lavere nivå. Eksempler på slikt arbeid kan være arbeid på tak og i stige, arbeid på dekker og i stillas, arbeid i personløfter (lift) m.m. Fall er en av de vanligste årsaker til skader og dødsfall på arbeidsplassene.

Hvordan forebygge risikoen for fall

 • Arbeid i høyden skal utføres på en sikker måte og under egnede ergonomiske forhold fra en egnet overflate.
 • Kollektiv fallsikring som for eksempel rekkverk, skal prioriteres fremfor personlig fallsikringsutstyr.

Arbeidsutstyret skal være dimensjonert for arbeidet som skal utføres, og for forutsigbare belastninger. Arbeidsgiver skal på bakgrunn av en risikovurdering iverksette egnede tiltak for å redusere den risiko arbeidstakerne utsettes for, når de bruker dette arbeidsutstyret. På steder med spesielle faremomenter som værforhold, trafikk, strømførende ledninger og lignende, skal særlige sikringstiltak iverksettes før utstyr for arbeid i høyden monteres og tas i bruk.

Valg av den mest hensiktsmessige atkomstveien til midlertidig arbeid i høyden vurderes ut fra blant annet følgende forhold:

 • Hvor ofte arbeidstakerne forflytter seg
 • Atkomstveiens høyde 
 • Hvor lenge den er i bruk

Atkomstveien skal kunne brukes til evakuering i en nødssituasjon.

Tips for å gjøre arbeidsplassen tryggere

 • Legg atkomsten så nær arbeidsområde som mulig.
 • Velg trappetårn til atkomst.
 • Planlegg lagringsplassen for arbeidet; området for lagringsplass er en del av arbeidsområdet.
 • Sørg for at arbeidsutstyret blir kontrollert før bruk. Utstyr som ikke er i orden skal tas ut av bruk.
 • Benytt løfteutstyr/kran for transport/heising av materialer.
 • God belysning gjør arbeidet lettere og sikrere.
 • En ryddig arbeidsplass øker sikkerheten.
 • Husk ansvar for tredjeperson.

Bruk av stige

 • Stige skal i hovedsak brukes til adkomst, og ikke som arbeidsplattform.
 • Stige kan brukes når det på bakgrunn av risikovurdering ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet og sikrere arbeidsutstyr.
 • Stigen skal oppstilles på en slik måte at stabiliteten er sikret under bruk. 
 • Stigen skal sikres mot utglidning. Så langt det er praktisk mulig skal stigen festes i toppen eller sikres på annen måte. 
 • Stiger skal brukes slik at arbeidstakerne hele tiden har et sikkert grep og står støtt.
 • Stigen må rage minst 1 meter over adkomstnivået. Dette gjør det enklere å gå av og på stigen.
 • Når en stige skal brukes som atkomst skal den alltid sikres i toppen.

Bruk av stillas

 • Stillasmontører skal ha opplæring i montering av stillas. Det er ulike krav til opplæring avhengig av høyden på øverste stillasgulv. Se forskrift om utførelse av arbeid kap. 17 i høyre marg.
 • Brukere av stillas skal ha opplæring i bruk av det aktuelle stillaset.
 • Fundamentering. Stillaset skal være solid understøttet. Det må kontrolleres jevnlig om det har skjedd setninger i grunnen. 
 • Adkomst.  Stillaset må ha en sikker atkomst. 
 • Skilting. Stillas skal være merket med et lett synlig skilt som viser om stillaset er trygt å bruke, alternativt om at det ikke er tillatt å bruke.
 • Forankring. Stillas som ikke er konstruert for å være frittstående eller hengende må ha tilstrekkelig forankring. Forankringene må dimensjoneres for til belastningene stillaset utsettes for. Forankringer skal prøves med 20 % høyere belastning enn de beregnes for.
 • Stillasgulv. Stillasgulvet må være festet slik at det ikke vipper og forskyver seg ved normal bruk, og stillasgulvet skal være tett slik at ting ikke faller ned på andre.
 • Rekkverk. Stillas skal som hovedregel være utstyrt med rekkverk i form av hånd-, kne- og fotlist. Dersom fotlist ikke er tilstrekkelig for å forhindre at gjenstander kan falle ned, skal rekkverket dekkes med nett eller skjermer. Avstand til vegg skal være maks 0,30 m.

Bruk av personløfter (lift)

 • Ved bruk av personløfter skal brukeren ha dokumentert opplæring. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og bruksanvisning. Arbeidsgiver skal sørge for at sakkyndig kontroll av personløfteren dokumenteres. Se faktaside om sikker bruk av personløftere.  

Se også

Last ned

Nettressurser