Denne siden på andre språk:

Godkjenningsordning for renholdsvirksomheter

Er det lovlig å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som står oppført med "søknad under behandling"?

Les svaret her

Vi har søkt om godkjenning gjennom Altinn.no, men kan ikke finne virksomheten vår i registeret? Hva gjør vi?

Les svaret her

Kan jeg jobbe som renholder før jeg har mottatt HMS-kort?

Les svaret her

Jeg driver et renholdsfirma med seks ansatte. Må jeg søke om godkjenning og HMS-kort, og hvordan gjør jeg det?

Les svaret her

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet

Alle renholdsvirksomheter skal ha offentlig godkjenning fra Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig. Godkjenningsordningen har også krav om at alle arbeidstakere i godkjente renholdsvirksomheter skal bære HMS-kort på jobben. 
Samme regler gjelder for innehaver av enkeltpersonforetak og deltakere i ANS/DA. Dette er fastslått i forskrift  Arbeidsdepartementet 8. mai 2012 nr. 408.

Renholdsvirksomheten søker om godkjenning ved å sende inn søknad og dokumentasjon til Arbeidstilsynet via nettstedet Altinn.no.

Alle offentlig godkjente renholdsvirksomheter registreres i et sentralt register som er tilgjengelig på www.arbeidstilsynet.no. Det er kun tillatt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som er registrert i dette register.

Søk i renholdsregisteret for å finne godkjente virksomheter.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med og sanksjonerer brudd på forskriftens bestemmelser.

Hvem skal søke om godkjenning?

Alle virksomheter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester i Norge skal søke om godkjenning. Det gjelder også de som leier ut personer som utfører renholdstjenester.

Kravet om godkjenning gjelder også for selvstendig næringsdrivende enten foretaket har ansatte eller ikke. Dersom det ikke er ansatte i virksomheten skal det sendes inn søknad om godkjenning i Altinn uten vedlegg, og innehaver/deltaker skal bestille HMS-kort til seg selv.

Virksomheter med renholdere som kun utfører renholdstjenester innad i egen virksomhet, skal ikke søke om godkjenning.

Søknad om godkjenning

Søknad om godkjenning sendes via nettportalen Altinn.no.

Det er mulig å søke på norsk og engelsk. Du finner søknadsskjema her.

For å kunne søke om godkjenning må virksomhetene være registrert og ha et organisasjonsnummer registrert i enhetsregisteret. Primært skal det benyttes organisasjonsnummeret for juridiske personer. Enkeltpersonsforetak skal benytte organisasjonsnummeret fra bedriftsarkivet. (Virksomheter med underenheter og bedrifter skal kun sende søknad på juridisk person. Underenheter og bedrifter skal ikke sende egen søknad om godkjenning. Underliggende enheter og bedrifter vil automatisk også være omfattet av godkjenningen i tråd med hva som ligger registrert i enhetsregisteret).

Vilkår for godkjenning

Virksomheten som ikke har ansatte skal sende inn søknad uten vedlegg (dokumentasjon).

Virksomhet som har ansatte må legge ved dokumentasjon på at de:

Der det er aktuelt, må virksomheten sørge for at den oppfyller registreringsplikter i enhetsregisteret, foretaksregisteret, merverdiavgiftsregisteret og Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret.

Virksomheten må oppfylle eventuell rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til likningsloven § 6-10 dersom det er aktuelt.
Bemnanningsforetak som driver utleie av arbeidstakere til renholdsoppdrag må være registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak.

Hvis det senere blir gjort endringer i kravene til godkjenning, vil godkjent virksomhet også ha plikt til å fylle de nye kravene. Det er særlig viktig at renholdsvirksomheten oppjusterer lønnssatsene når det fastsettes nye forskrifter: Her finner du oppdaterte lønnssatser som gjelder for alle renholdsvirksomheter med ansatte. Arbeidstilsynet kan innhente dokumentasjon på at eventuelle nye vilkår er oppfylt.

HMS-kort fra Arbeidstilsynet

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort. Hensikten er å identifisere hvem man er og hvem man arbeider for. Det er arbeidsgiver som søker om HMS-kort for sine ansatte. Kravet til å bære HMS-kort gjelder også  innehaver av enkeltpersonforetak og deltakere i ANS/DA.
HMS-kort bestilles gjennom nettløsningen til Oberthur Technologies på www.renholdskort.no.

Det er bare HMS-kort fra Oberthur Technologies som er gyldig bevis på at man jobber for en godkjent renholdsvirksomhet. Virksomheter som har søkt om godkjenning via altinn.no vil få melding fra Arbeidstilsynet når de kan starte bestilling av HMS-kort.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er 1-8 uker for virksomheter som sender inn alle nødvendige vedlegg som dokumentasjon på at virksomheten oppfyller kravene i forskriften.

Dersom søknaden er mangelfull eller det mangler vedlegg, så vil virksomheten få brev fra Arbeidstilsynet om dette, med frist for å rette opp i forholdet og sende inn ny dokumentasjon i søknadssaken.  

Virksomheter som ikke oppfyller forskriftens vilkår, får vedtak om avslag. De har da ikke lenger lov til å tilby renholdstjenester og det er heller ikke tillatt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som har fått avslag og ikke er godkjent.


Virksomheter som er klarert for kortbestilling, får vedtak om godkjenning n får vedtak om godkjenning så snart virksomheten fullfører HMS-kort bestillingen for alle arbeidstakere eller innehaver selv.
Når virksomheten er godkjent vil den bli oppført i registeret med status «godkjent».

Årlig melding for godkjente virksomheter

Godkjente virksomheter skal innen 31. januar hvert år sende melding til Arbeidstilsynet som bekrefter at virksomheten fortsatt fyller kravene til godkjenning. Virksomheter som ikke sender inn «Årlig melding» kan miste godkjenningen og bli slettet fra godkjenningsregisteretrenholdsregisteret. Årlig melding sendes via Altinn.

Forbud mot kjøp fra ikke godkjente virksomheter

Kjøp av renholdstjenester er kun tillatt fra virksomhet som er registrert i Aarbeidstilsynets register. Dette gjelder likevel ikke for forbruker som kjøper renholdstjeneste til privat bruk, men merk at renholdsvirksomheten på sin side, skal være godkjent for å kunne vaske i private hjem.   Har du som privatperson ansatt en vaskehjelp kun for å vaske hjemme hos deg, er det ikke krav om offentlig godkjenning. Det kan være nyttig å vite at du dermed vil være ansvarlig for å betale eksempelvis skatt, sykepenger og feriepenger. For mer informasjon, se Skatteetaten.

Alle godkjente renholdsvirksomheter er oppført i et sentralt register på arbeidstilsynet.no. Dette registeret er offentlig, og både virksomheter og privatpersoner kan søke i registeret for å finne virksomheter som driver lovlig salg av renholdstjenester. Register over godkjente renholdsvirksomheter på www.arbeidstilsynet.no

Konsekvenser av brudd på forskriften

Arbeidstilsynet vil fører tilsyn med at bestemmelsene i forskriften følges. Dersom vilkårene for godkjenning ikke lenger er oppfylt kan Arbeidstilsynet tilbakekalle godkjenningen, og slette virksomheten fra registeret over godkjente virksomheter.

Brudd på forskriften kan medføre pålegg, tvangsmulkt, overtredelsesgebyr eller straffeansvar etter arbeidsmiljølovens kapittel 18 og 19.

Kjøpere som blir klar over at renholdsvirksomheten de bruker ikke er registrert, bør umiddelbart kreve at virksomheten registrerer seg. Det anbefales at kjøpere av renholdstjenester i sine kontrakter har en formulering om krav til registrering, og hvilke konsekvenser unnlatt registrering kan ha. Arbeidstilsynet vil føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften følges.

Se også

Last ned

Nettressurser