Arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgiver har innkalt meg til møte mens jeg er sykemeldt. Kan han det og må jeg møte når jeg er syk?

Les svaret her

Konkrete råd

Arbeidstaker:

 • Sett deg inn i reglement, instrukser og rutiner i virksomheten
 • Bruk arenaer for medvirkning aktivt
 • Meld fra om brudd på lov, interne retningslinjer med mer til arbeidsgiver

Arbeidsgiver:

 • Sørg for at instrukser, rutiner og reglement gjøres kjent
 • Informer om hva som skjer
 • Tilrettelegg for medvirkning

Medvirkning

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstaker både rett og plikt til å medvirke i ulike sammenhenger. Arbeidstakers rett til blant annet medvirkning er nærmere omtalt i arbeidsmiljøloven § 4-2. Denne faktasiden omhandler arbeidstakers plikt til å medvirke og ta aktivt ta del i verne- og miljøarbeidet i virksomheten, jf. arbeidsmiljølovens § 2-3.

Plikt til å medvirke

Arbeidstaker skal aktivt medvirke til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Dette innebærer at arbeidstaker skal:

 • bruke det verneutstyret som arbeidsgiver har funnet nødvendig, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader,
 • straks si fra til arbeidsgiver og verneombudet og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere når arbeidstakeren oppdager feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og vedkommende ikke selv kan rette på forholdet,
 • avbryte arbeidet dersom arbeidstaker mener at å fortsette kan medføre fare for liv eller helse,
 • sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet får beskjed så snart arbeidstaker får kjennskap til trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen,
 • melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som arbeidstaker mener skyldes arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen,
 • medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner når arbeidstaker er helt eller delvis borte fra arbeidet på grunn av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende,
 • delta i dialogmøte etter innkalling fra arbeidsgiver, jf. § 4-6 fjerde ledd,
 • rette seg etter påbud fra Arbeidstilsynet

Manglende medvirkning kan medføre at forhold som bidrar til uheldige fysiske eller psykiske belastninger ikke kommer fram. Eventuelle brudd på plikten til å medvirke, for eksempel å ikke bruke påbudt verneutstyr, vil kunne gjøre det vanskeligere for arbeidsgiver å bidra til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Et slikt brudd kan derfor gi grunnlag for advarsel og i ytterste konsekvens oppsigelse.

Tiltak for å sikre arbeidstakers medvirkning

Arbeidsgiver kan iverksette flere tiltak for å sikre arbeidstakers medvirkning, for eksempel:

 • Informasjons- og kommunikasjonskanaler som medarbeidersamtaler og personalmøter
 • Vernetjeneste
 • Arbeidsmiljøkartlegging: vernerunder, medarbeiderundersøkelser
 • Avvikssystem som verktøy for å melde fra om eget arbeidsmiljø
 • Tilrettelegge for varsling
 • Opplæring som sikrer kunnskap til å bidra til eget arbeidsmiljø
 • Samarbeid med fagforeninger, tillitsvalgte
 • Representant fra de ansatte i styre/råd/utvalg

 

Hva kan medvirkning bidra til?

Noen eksempler:

 • Påvirkning av - og kontroll over egen arbeidssituasjon
 • En følelse av å bli sett og hørt
 • Balanse i maktstrukturer og stabilitet i arbeidsmiljøet
 • Eierskap til virksomheten og arbeidsoppgaver
 • Stolthet
 • Trygghet/ sikkerhet
 • Ansvar
 • Engasjement
 • Motivasjon
 • Utvikling/selvrealisering

Mulige konsekvenser av at arbeidstakere ikke medvirker

 • Mistrivsel
 • Turnover
 • Manglende medvirkning, og de følelser dette ofte setter i sving, kan over tid bli en stor belastning. Man kan anta at dette kan være medvirkende årsaker til psykiske og fysiske helseproblemer, spesielt ved store endringer og omstillinger.
 • Ulykker
 • Dårlig arbeidsmiljø

Se også