Tungt arbeid

"Er det noen grenser for hvor tungt en arbeidstaker kan løfte/bære i løpet av en arbeidsdag?"

Les svaret her

Hva er tungt arbeid?
Om mulige helseplager
Forhold som kan gjøre arbeidet lettere
Forhold som kan gjøre arbeidet tyngre
Utsatte yrker og bransjer

Hva er tungt arbeid?

Tungt arbeid er en eller flere arbeidsoperasjoner som enkeltvis eller samlet kan overbelaste muskel- og skjelettsystemet hos arbeidstaker. Slikt arbeid er vedvarende tungt fysisk arbeid som krever stor kraft og er energikrevende.

Arbeidsoperasjoner er for eksempel løfting, bæring, stabling, skyving, trekking, senking og vridning. Flere forhold som hver for seg ikke betraktes som tunge, kan til sammen og over tid forårsake for høy totalbelastning.

Om mulige helseplager

Tungt manuelt arbeid kan over tid føre til slitasjeforandringer, spesielt i rygg, hofter og knær. Det kan også gi akutte plager og føre til ulykker.

Forhold som kan gjøre arbeidet lettere

 • opplæring i bruk av hjelpemidler og arbeidsteknikk
 • informasjon om og opplæring i arbeidsoppgaver, metoder og måten den enkelte arbeidsoppgaven skal utføres på
 • organisering av arbeidet (god fordeling av arbeidsoppgaver og samarbeidsmønstre)
 • produksjonsmetoder som reduserer belastningen for ansatte
 • arbeidsprosedyrer og rutiner som er gjort kjent og som etterleves

Forhold som kan gjøre arbeidet tyngre

 • uheldige arbeidsstillinger
 • ensformig gjentakelsesarbeid
 • høye eller lave temperaturer og trekk
 • vibrasjoner
 • tidspress
 • produksjonsmetoder
 • bemanningssituasjon (stor arbeidsbyrde og vanskelig å få hjelp)
 • ugunstig fordeling av arbeidsoppgaver
 • samarbeidsmønstre
 • mangel på arbeidsprosedyrer og rutiner
 • mangel på informasjon om og opplæring i arbeidsoppgaver og metoder
 • krevende arbeid med liten kontroll over arbeidet

Utsatte yrker og bransjer

 • helse- og omsorgssektoren
 • transport og lager
 • renovasjon og renhold
 • bygg og anlegg
 • landbruk
 • industri (for eksempel næringsmiddelindustrien)
 • hotell og restaurant

Også andre arbeidsmiljøforhold kan øke risiko for helseplager

 • psykososiale forhold som mistrivsel og manglende sosial støtte fra leder/kolleger eller forhold ved selve arbeidsoppgaven (lav status, manglende følelse av sammenheng og mening)
 • organisatoriske forhold som lite kontroll, manglende medvirkning, manglende medbestemmelse, uklare ansvarsforhold, lite variasjon, manglende opplæring, manglende rutiner, dårlige samarbeidsforhold, for lav bemanning, tidspress og omstilling

Se også

Regelverk

Nettressurser