Vedlikeholdsarbeid

Konkrete råd

 • For å gjennomføre sikkert vedlikehold kreves en grundig risikovurdering for å identifisere farer og nødvendige forholdsregler.
 • Involver vedlikeholdsarbeiderne i risikovurderingen. Dette øker ikke bare sikkerheten ved prosessen, men også kvaliteten på arbeidet.

Om vedlikehold

Om vedlikehold
Vedlikehold av anlegg, utstyr, maskiner og arbeidsplasser er avgjørende for å fjerne farer på arbeidsplassen og skape et sikkert arbeidsmiljø. Vedlikehold skal utføres på en sikker måte, med bruk av egnet verktøy og verneutstyr som skal være tilgjengelig for vedlikeholdsarbeidere og andre som er til stede på arbeidsplassen.

Vedlikehold kan involvere inspeksjon, testing, service, justering, reparasjon eller utskiftning.

Det er to hovedgrupper av vedlikehold:

 • Forebyggende vedlikehold utføres for å holde noe i god driftsmessig stand. Vanligvis er denne formen for vedlikehold planlagt og skjer periodisk i samsvar med produsentens instrukser.
 • Korrigerende vedlikehold innebærer eksempelvis reparasjon eller utskifting av defekte deler. Dette er oppgaver som ikke er planlagt eller skjer til planlagt tid, og er vanligvis forbundet med større fare og risiko enn forebyggende vedlikehold.

I mange tilfeller oppstår ulykker og helseskader på arbeidsplassen fordi det ikke er blitt foretatt hensiktsmessige risikovurderinger, eller fordi vedlikeholdet er blitt neglisjert.

Farer og risikoer

Godt vedlikehold er helt avgjørende for å kunne håndtere fare og risiko på arbeidsplassen. Men vedlikehold er i seg selv en høyrisikoaktivitet.

Farene vedlikeholdsarbeidere står overfor:

Fysisk risiko

 • Sklifare, snublefare, fallfare, utstyrsrelaterte ulykker
 • Eksponering for fiber (f.eks. asbest eller glassfiber)
 • Støy
 • Brann og eksplosjon
 • Klemfare
 • Vibrasjon
 • Kontakt med farlige stoffer
 • Tunge løft
 • Stråling
 • Overdreven varme eller kulde
 • Fare som følge av restenergi/farlig energi i stansede maskiner og systemer

Biologisk risiko

 • Bakterier
 • Mugg og sopp
 • Anstrengende bevegelser (bæring av tunge materialer, bøying, kneling, strekkbevegelser, dytting og trekking, arbeid i trange rom) og ugunstige arbeidsstillinger.

Psykososiale farer

 • Tidspress og dårlig organisering av arbeidet, ukurant arbeidstid.

Sikkert vedlikehold

For å kunne gjennomføre sikkert vedlikehold kreves en grundig risikovurdering, der farer og forholdsregler identifiseres. Det er viktig å se på vedlikehold som en prosess, og ikke som en enkeltoppgave. Man bør involvere vedlikeholdsarbeiderne eller deres representanter i dette arbeidet. Dette øker ikke bare sikkerheten ved prosessen, men også kvaliteten på arbeidet.

Ved anskaffelse av nye maskiner eller bygninger, bør lett og sikker tilgang for utføring av vedlikehold vektlegges. Risikoen i forbindelse med vedlikeholdsarbeid kan minimeres eller til og med fjernes gjennom god utforming av arbeidsutstyr, tilgang til relevant verktøy og informasjon fra leverandøren eller produsenten.

«Lås og merk» - lockout/tagout - er en metode for sikkert vedlikehold av maskiner. Metoden sikrer at maskinen er tømt for energi og at den er låst og merket så lenge vedlikeholdet pågår.

Vedlikeholdsaktiviteter kan involvere bruk av utstyr som ikke brukes til vanlig på arbeidsplassen, herunder personlig verneutstyr. Det må være på plass anskaffelsesprosedyrer som sikrer tilgang til nødvendig verktøy og personlig verneutstyr for sikkert vedlikehold.

Bruk bruksanvisning

I Norge skal bruksanvisningen skal alltid finnes på norsk. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som utfører vedlikehold, har tilgjengelig informasjon og mulighet til å sette seg inn i bruksanvisningen.  

Opplæring

Det er avgjørende for sikkerheten at personer som utfører vedlikehold, inspeksjon og testing har den nødvendige kompetansen. Arbeidsgiverne må dermed sikre at arbeidstakerne har nødvendig opplæring til å utføre de aktuelle oppgavene. Arbeidstakerne skal være kjent med farene og prosedyrene for sikkert arbeid, og vite hva de skal gjøre dersom en situasjon krever kompetanse de ikke har selv.

Vedlikehold er som ovenfor beskrevet en prosess som starter før selve oppgaven begynner, og først er ferdig når arbeidet er kontrollert og dokumentert.

Grunnleggende regler

Det anbefales en strukturert tilnærming til vedlikehold, med fem grunnleggende regler:

 • Planlegg
 • Sikre arbeidsområdet
 • Bruk riktig utstyr
 • Utfør arbeidet etter planen
 • Endelig kontroll

Vedlikeholdsaktiviteter kan utsette vedlikeholdsarbeiderne for risiko, men hvis vedlikeholdet ikke utføres, kan enda flere mennesker utsettes for fare.

 

 

 

 

Se også

Hvem kan bistå

Regelverk