Denne siden pć andre sprćk:

Identyfikatory (HMS-kort) w branży budowlanej (polsk)

Tutaj znajdziesz informacje o obowiązkowych identyfikatorach w branży budowlanej, zgodnie z rozporządzeniem, które weszło w życie z dniem 01.01.2008.

Link do portalu, gdzie zmawia się identyfikatory: www.byggekort.no
Portal przyjmujący zamówienia na identyfikatory prowadzony jest przez Oberthur Technologies (były NORSIK). To Oberthur Technologies sprawdza nadesłane dane i wystawia identyfikatory w imieniu administracji państwowej.

Wstęp

30-go marca 2007 Ministerstwo Pracy (Arbeids- og Inkluderingsdepartementet) wydało nowe rozporządzenie o identyfikatorach w branży budowlanej. Rozporządzenie weszło w życie 01.01.2008.

Kto musi mieć identyfikator?

Wszystkie przedsiębiorstwa, zarówno norweskie jak i zagraniczne, które wykonują prace na placach budowy, muszą wyposażyć swoich pracowników w identyfikatory. Chodzi o to, by jasne było kim dana osoba jest, i dla kogo pracuje.

Pracownicy zagraniczni zatrudnieni w zagranicznych przedsiębiorstwach podejmujących zlecenia w Norwegii, powinni również mieć identyfikator. Identyfikatory wymagane są także w przypadku krótkotrwałych zleceń.

Samodzielni przedsiębiorcy (nie zatrudniający pracowników) też muszą posiadać identyfikator. Przedsiębiorstwa (rzemieślnicy), które wykonują prace tylko i wyłącznie na rynku prywatnym mają także obowiązek wyposażenia swoich pracowników (i/lub siebie samych) w identyfikatory. Osoby prywatne zlecające prace związane z budową lub remontem domu czy domku letniskowego powinny domagać się okazania identyfikatora.

Identyfikator powinny mieć także osoby pełniące funkcje poboczne, na przykład sprzątanie, praca na stołówce itp, o ile tylko pracują na stałe na terenie budowy. Osoby dowożące materiały na plac budowy muszą również mieć identyfikator, jeśli transport taki odbywa się regularnie.

Jeśli masz identyfikator z zakładu pracy, w którym okresowo jesteś zatrudniony, a jednocześnie przyjmujesz zlecenia dla innych przedsiębiorstw lub na własną ręke, wtedy musisz mieć kilka identyfikatorów, dla każdego z zakładów pracy. Chodzi o to, by janse było kim jesteś i dla kogo pracujesz na danej budowie.

Przez prace budowlane rozumie się:

   • wznoszenie budynków
   • prace wyposażeniowe i instalacyjne
   • montaż i demontaż prefabrykowanych elementów
   • rozbiórkę, przebudowę* i prace przygotowawcze do budowy
   • usuwanie substancji szkodliwych i konserwację
   • budowę infrastruktury, np. tuneli i mostów
   • wykopy, roboty strzałowe i inne roboty ziemne
   • inną działalność związaną z pracami na placu budowy, na przykład tymczasowy warsztat
   • napraw i konserwacji maszyn używanych na danej budowie

    * Istniejące budynki
    Obowiązek noszenia identyfikatorów dotyczy również prac przy przebudowie (dobudowie do) istniejących już budynków, między innymi instalacji kabli elektrycznych, schodów ruchomych, klimatyzacji, wind itp, jeśli są one zintegrowaną częścią danego budynku.
    Za prace budowlane nie uważa się wymiany i konserwacji maszyn przemysłowych lub hal produkcyjnych. Osoby wykonujące takie prace nie potrzebują więc identyfikatora.

Przepis o identyfikatorach nie dotyczy przedsiębiorstw wykonujących prace budowlane w jednym, stałym miejscu, jak na przykład stocznie lub przedsiębiorstwa produkujące domy z elementów.

Nie potrzeba też mieć identyfiaktorów przy odśnieżaniu dróg znajdujących się poza placami budowy.

Warunki wystawienia identyfikatora

Pracodawca i jego pracownicy muszą być zarejestrowani w następujących rejestrach publicznych:

   • Enhetsregisteret (Rejestr Działalności Gospodarczej) – obowiązkowo dla wszystkich
   • Folkeregisteret (Urząd Ewidencji Ludności) lub SFU (Centralny Urząd Podatkowy dla Zagranicy) – obowiązkowo dla wszystkich
   • Aa-registeret (Rejestr pracodawców i pracowników)
   • SFU (Centralny Urząd Podatkowy dla Zagranicy)
   • MVA-registeret (Rejestr podmiotów gospodarczych zobowiązanych do płacenia podatku VAT)

Na stronie www.arbeidstilsynet.no/identyfikatory/rejestry znajdziesz szczegółowe informacje o każdym z tych rejestrów. Zanim zaczniesz zamawiać identyfikatory sprawdź, czy jesteś poprawnie zarejestrowany we wszystkich rejestrach. Jeśli tak nie jest, Twoje podanie o identyfikator zostanie odrzucone, bo dane, które podajesz podczas rejestracji będą elektronicznie porównywane z danymi zawartymi w poszczególnych rejestrach.

Aby otrzymać identyfikator, przedsiębiorstwo nie może być rozwiązane, być w trakcie przymusowego rozwiązywania, ani nie może mieć wytoczonego postępowania upadłościowego.

Kto jest odpowiedzialny za zamówienie identyfikatorów?

To pracodawca (lub firma jednoosobowa) ma obowiązek wyposażenia osób wykonujących prace na budowach w identyfikatory wystawiane przez Oberthur Technologies (były NORSIK). W przypadku pracowników wynajętych, obowiązek wyposażenia ich w identyfikatory ma przedsiębiorstwo zajmujące się pośrednictwem pracy.

Pracodawca wyznacza osobę upoważnioną do zamawiania identyfikatorów. Osoba zamawiająca identyfikatory musi być zatrudniona w zakładzie pracy, dla którego zamawia. Jeśli masz problemy z zarejestrowaniem się jako osoba zamawiająca, poczytaj więcej na ten temat: www.arbeidstilsynet.no/identyfikatory/zamawianie

Jak zamówić identyfikator?

Proces zamawiania identyfikatorów ma dwa etapy. Najpierw trzeba zarejestrować się jako osoba zamawiająca (tzw. bestiller). Otrzymasz wtedy login do zalogowania się (tzw. bestiller-ID). Dopiero wtedy możesz złożyć zamówienie na identyfikatory.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:
www.arbeidstilsynet.no/identyfikatory/zamawianie

Nadesłane formularze, które są błędnie wypełnione, lub w których brakuje loginu (bestiller-ID), będą zniszczone. Z reguły nie informuje się o tym nadawcy.

 

Jeśli nie otrzymasz żadnej odpowiedzi w przeciągu jednego lub dwóch tygodni, zadzwoń do Oberthur Technologies (były NORSIK), telefon: 820 77 306
Zobacz:
www.arbeidstilsynet.no/identyfikatory/kontakt

Ile kosztuje identyfikator?

Identyfikator kosztuje 131,56 korony, włączając VAT.

Wiele firm konsultanckich proponuje pracodawcom w branży budowlanej pomoc przy zamawianiu identyfikatorów. Nie ma nic złego w korzystaniu z usług konsultantów podczas procesu zamawiania. Inspekcja Pracy (Arbeidstilsnyet) podkreśla jednak, iż SMS-y od firm konsultanckich nie będą uznawane jako pokwitowanie świadczące o rozpoczęciu procesu zamawiania identyfikatorów.

Tylko pokwitowania i identyfikatory wystawione przez Oberthur Technologies (były NORSIK) będą uznawane przez Inspekcję Pracy (Arbeidstilsynet).

Odrzucono Twoje podanie o identyfikator?

Najczęstsze przyczyny, dla których odrzuca się podania o identyfikator to:

Okres ważności

Identyfikatory wystawiane są na okres odpowiadający okresowi zatrudnienia, ale nie dłużej niż na dwa lata.

Identyfikatorów nie wystawia się na okres dłuższy niż dwa lata, tak aby dane w nich zawarte były jak najbardziej aktualne.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy, rozwiązania przedsiębiorstwa lub wygaśnięcia okresu ważności identyfikatora, pracodawca ma zadbać o to, by identyfikator został zwrócony do Oberthur Technologies (były NORSIK) w celu zniszczenia.

Makulacja identyfikatorów

W razie zakończeniu stosunku zatrudnienia pracownik musi zwrócić identyfikator do pracodawcy.
Pracodawca / osoba upoważniona do zamawiania identyfikatorów musi wtedy zalogować się na portalu www.byggekort.no i zaznaczyć, że identyfikator będzie zniszczony. Robi się to w ten sposób:

   • Idź do www.byggekort.no
   • Zaloguj się podając login (bestiller-ID) i hasło (passord)
   • Wyszukaj dany identyfikator na stronie ”Moje identyfikatory” (Mine kort) i oznacz identyfikator jako zniszczony (makulert)

Identyfikator należy następnie odesłać do Oberthur Technologies (były NORSIK), gdzie będzie zniszczony:
Oberthur Technologies
Byggekort
Postboks 8113
4060 Stavanger

Jeśli przedsiębiorstwo zostanie kupione lub połączone z innym przedsiębiorstwem, lub jeśli zmieni formę organizacyjną, należy wystawić nowe identyfikatory.

Rada: Aby uniknąć tego, że pracownicy, którzy odchodzą z pracy nadużywają identyfikatora aby otrzymać nowe zlecenia w imieniu byłego pracodawcy, można, przy wydawaniu identyfikatora,  zawrzeć umowę o depozytum.

Odpowiedzialność właściciela identyfikatora

Identyfikator jest dokumentem osobistym i nie należy go przekazywać osobom trzecim. Identyfikator służy jako dowód tożsamości tylko podczas wykonywania prac na budowach, nie można więc posługiwać się nim jako dowodem tożsamości w innych sytuacjach.

Podczas wykonywania prac na budowach pracownicy powinni nosić identyfikator przy sobie, by móc go okazać na życzenie:

   • Podczas wykonywania prac na budowach pracownicy powinni nosić identyfikator przy sobie, by móc go okazać na życzenie:
   • Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet) i Inspekcji Naftowej (Petroleumstilsynet)
   • rzecznika ds. BHP oraz regionalnego rzecznika ds. BHP
   • koordynatora ds. BHP (zgodnie z rozporządzeniem o inwestorach budowlanych – byggherreforskriften)
   • przedsiębiorstwa, które koordynuje działania związane z kwestiami bezpieczeństwa
    (zgodnie z Kodeksem pracy – Arbeidsmiljűloven § 2-2)

Zgubiony identyfikator

O zgubieniu lub kradzieży identyfikatora należy niewzłocznie powiadomić pracodawcę. Pracodawca / samodzielny przedsiębiorca ma niezwłocznie powiadomić o tym Oberthur Technologies (były NORSIK), w celu unieważnienia zgubionego identyfikatora i wystawienia nowego.

Jeśli zgubiony identyfikator odnajdzie się już po wystawieniu nowego identyfikatora, wtedy stary identyfikator należy odesłać z powrotem do Oberthur Technologies (były NORSIK), gdzie będzie zniszczony.

Kto sprawuje nadzór?

Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet) i Inspekcja Naftowa (Petroleumstilsynet) kontrolują czy pracownicy wykonujący prace na budowach mają identyfikatory. (Inspekcja Naftowa kontroluje przedsiębiorstwa prowadzące działalność na norweskim szelfie kontynentalnym oraz na większych obiektach przemysłu naftowego na lądzie.)

Sankcje w przypadku braku identyfikatora

Pracodawcy, którzy nie wyposażyli swoich pracowników w identyfikatory (lub firmy jednoosobowe, które nie mają identyfikatora) otrzymają od Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet) nakaz zamówienia identyfikatorów. Jeśli przedsiębiorstwo w dalszym ciągu nie będzie miało identyfikatorów po upłynięciu wyznaczonego terminu, Inspekcja Pracy może wstrzymać prace przedsiębiorstwa aż do chwili  zamówienia identyfikatorów. Szczególnie rażące przypadki będą zgłaszane na policję i mogą być karane karą więzienia do 3 miesięcy.

Pracownik lub firma jednoosobowa może być ukarana za przekazanie identyfikatora osobom trzecim.

Czy można rozpocząć pracę przed otrzymaniem identyfikatora?

Z Inspekcją Pracy (Arbeidstilsynet) kontaktuje się wiele przedsiębiorstw, które zostały wydalone z placu budowy, bo nie miały identyfikatorów. Chcemy więc podkreślić, że niektóre przedsiębiorstwa mają szczególne trudności z zamawianiem identyfikatorów dla swoich pracowników. Sam proces rejestracji w wymaganaych rejestrach jest długotrwały. Jeśli pracodawca jest w stanie przedstawić dokumenty świadczące o tym, że przedsiębiorstwo podjęło pierwsze kroki w procesie rejestracji siebie i swoich pracowników, czy to w poszczególnych rejestrach czy też u Oberthur Technologies, to inspektorzy i zleceniodawca powinni w takim przypadku okazać dobrą wolę. Cały proces zamawiania, od rozpoczęcia rejestracji do wystawienia identyfikatora, nie trwa z reguły dłużej niż miesiąc. Praca w okresie oczekiwania na identyfikator, aż do jego wystawienia, nie jest zabroniona.

Dokumenty, które będą uznawane zamiast identyfikatora w wyjątkowych sytuacjach

1) W przypadku, gdy wykonywane prace trwają tak krótko, że wyrobienie identyfikatora przed zakończeniem prac jest niemożliwe. Dotyczy to:

   • pracowników zagranicznych oddelegowanych na krótkotrwałe zlecenia;
    Wymagane dokumenty: kopia RF-1199 (formularz z Centralnego Urzędu Podatkowego ds. Zagranicy – SFU) lub wydruk z portalu Altinn.no z którego wynika jak długo trwać będzie dane zlecenie.
   • pracowników na zastępstwie podczas urlopów;
    Wymagane dokumenty: dokument określający długość stosunku zatrudnienia, okazanie umowy o pracę.

2) W przypadku, gdy stosunek zatudnienia dopiero się rozpoczął. Dotyczy to:

   • pracowników zatrudnionych niedawno, którzy otrzymali numer personalny (fűdselsnummer) lub tymczasowy numer personalny (D-nummer)
    Wymagane dokumenty: dokument z datą rozpoczęcia stosunku zatrudnienia i ewentualnie wydruk z portalu Altinn.no świadczący o zgłoszeniu faktu zatrudnienia do Aa-register (rejestr pracodawców i pracowników). Jeśli zakład pracy ma tzw. bestiller-ID (login niezbędny do zamawiania identyfikatorów), wtedy otrzymane od Oberthur Technologies (były NORSIK) pokwitowanie o odrzuceniu podania o identyfikator dla danego pracownika może być uznawane za dowód rozpoczęcia starań o identyfikator.
   • pracowników zagranicznych zatrudnionych niedawno w norweskim zakładzie pracy
    Wymagane dokumenty: potwierdzona kopia podania o kartę podatkową (skattekort), aż do otrzymania tymczasowego numeru personalnego (D-nummer), co umożliwi złożenie podania o identyfikator.
   • pracowników zagranicznych oddelegowanych do Norwegii na zlecenie zagranicznego przedsiębiorstwa
    Wymagane dokumenty: potwierdzona kopia formularza RF-1198 (formularz z Centralnego Urzędu Podatkowego ds. Zagranicy – SFU) do chwili otrzymania tymczasowego numeru personalnego (D-nummer), co umożliwi złożenie podania o identyfikator.

3) Pracownicy objęci programem NAV-u

Wymagane dokumenty: kopia umowy między NAV-em a pracodawcą lub inne zaświadczenie z NAV-u.

Twoje prawa zgodnie z “Prawem o danych osobowych” (Personopplysningsloven)

Prawo o danych osobowych daje Ci szereg uprawnień co do informacji dostępnych o Tobie.

Głównym zamiarem ”Prawa o danych osobowych” jest przyznanie obywatelom większej kontroli w kwestiach związanych z ich danymi osobowymi. Większą kontrolę zapewnić ma udostępnienie informacji, prawo do wglądu i zaostrzenie przepisów o korzystaniu z danych osobowych.

Powiadamianie i prawo do wglądu

Nawiązujemy do §§ 18, 19 i 20 ”Prawa o danych osobowych”.
Instytucja odpowiedzialna to Ministerstwo Pracy (Arbeids-og inkluderingsdepartementet).
Inspekcja Pracy (Arbeidstilsyent) rozporządza wprowadzonym systemem z obowiązkowymi identyfikatorami, a wystawia je, w imieniu ministerstwa, Oberthur Technologies (były NORSIK).

Dane osobowe wykorzystywane są w celu zidentyfikowania Ciebie jako pracownika, oraz zidentyfikowania Twojego stosunku zatrudnienia, tak by nikt inny nie mógł wystawić sobie identyfikatora w Twoim imieniu.

Osoba, którą Twój pracodawdca wyznaczył jako osobę zamawiającą identyfikatory, będzie miała wgląd w Twoje dane osobowe na stronach pracodawcy, w portalu, gdzie zamawia się identyfikatory. Te dane osobowe to Twoje imię i nazwisko, norweski numer personalny (fűdselsnummer lub D-nummer) i narodowość. Poza tym osoba zamawiająca widzi też Twój podpis, który widnieje na identyfikatorze.

Wg. § 19.1 (1) c ”Prawa o danych osobowych”, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych jest to niezbędne do wystawienia identyfikatora.

Możesz zwrócić się do Oberthur Technologies z zapytaniem o posiadane przez nich informacje o Tobie. Oberthur Technologies ma 30 dni na to, by udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie.

Korygowanie błędów, wykreślanie i blokowanie

Nawiązujemy do §§ 27 i 28 ”Prawa o danych osobowych”.

Możesz domagać się poprawienia błędnych lub niekompletnych danych osobowych.
Przedsiębiorstwa powinny w zasadzie same zgłaszać pomyłki lub niekompletną rejestrację. Instancja, która rozporządza tak wielką ilością danych nie jest czasami w stanie dojść do ewentualnych błędów i braków. Norweska Agencja Ochrony Danych (Datatilsynet) zachęca do aktywnego korzystania z prawa do wglądu, i do zgłaszania ewentulanych błędów.

Przedsiębiorstwo ma obowiązek usunięcia lub zablokowania danch, których nie potrzeba już przechowywać w celu rejestracji. Nie dotyczy to jednak danych, których przechowywanie jest wymagane przez inne prawa, np. prawo księgowe lub prawo zdrowia.

Zobacz również