Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Arbeids- og inkluderingsdepartementetet har i samarbeid med Arbeidstilsynet utarbeidet en veiledning til arbeidsmiljølovens varslingsbestemmelser.

Arbeidstakere har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, men må ta et visst hensyn til at arbeidsgiver, arbeidsmiljø og kolleger ikke skades unødig (arbeidsmiljøloven § 2-4). I noen tilfeller kan arbeidstaker også ha plikt til å si fra.

Arbeidsgivere kan ikke ”straffe” den som varsler med oppsigelse eller andre reaksjoner (arbeidsmiljøloven § 2-5).

Åpenhet og god håndtering av intern kritikk er arbeidsgivers ansvar. Dersom det er behov for det skal det utarbeides rutiner for intern varsling eller settes i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for varsling i virksomheten (arbeidsmiljøloven § 3-6).

I denne veiledningen forklares varslingsreglene nærmere.

Veiledningen er ikke tilgjengelig for øyeblikket.

Se også vår faktaside om varsling av kritikkverdige forhold.

 

Nettressurser