Oppgaver etter andre lover

I tillegg til Arbeidsmiljøloven har Arbeidstilsynet tilsynsansvar i forhold til deler av enkelte andre lover:

Tilsyn med studentenes arbeidsmiljø

1. juli 2003 trådte en endring i lov om universiteter og høgskoler i kraft. Da ble det fastsatt at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med læringsmiljøet ved universitet og høgskoler. Arbeidstilsynets ansvar og myndighet er fastsatt i lovens § 4-3.

Fra 1. januar 2005 ble tilsynsansvaret på dette området utvidet til også å gjelde studenter og elever ved andre typer skoler:

Fra 1. august 2005 gjelder tilsynsansvaret for studenter ved universitet og høgskoler også de private høgskolene.

Utlendingsloven og allmenngjøringsloven

Disse lovene gir Arbeidstilsynet utvidet ansvar og myndighet når det gjelder tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere. Hjemlene ble gitt som en følge av EU-utvidelsen 1. mai 2004, og trådte i kraft 1. oktober 2004.

Med utgangspunkt i allmenngjøringsloven, kan Tariffnemnda fastsette at lønns- og arbeidsvilkår som følger av en tariffavtale skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter. Dette gjelder også utenlandske arbeidstakere og uorganiserte norske arbeidstakere. Tariffnemndas vedtak er tilgjengelige via pekeren nedenfor.

Yrkesskadeforsikring

En annen lov som er relevant for vårt område, men hører inn under Justisdepartementet, er lov om yrkesskadeforskring. Den er ikke nærmere omtalt her, men finnes i fulltekst via denne pekeren: