Regelverk og standarder

Her finner dere ressurser innen regelverk og standarder i Norge og EU/EØS

 

Regelverk

 • Arbeidslivslovutvalget
  Utvalget har avlevert sin innstillng om revisjon av arbeidsmiljøloven.
 • Konkursrådet
 • Lovdata
  Alle norske lover og forskrifter m.m. Lovtidende lister alle endringer.
 • Regjeringen.no
  Her finnes bl.a. stortings- og odelstingsproposisjoner.
 • Domstolene i Norge
  Informasjon om domstolene og oversikt over domstoler med nettsider.
 • Stortingets informasjonstjener
  Her finnes bl.a. innstillinger og referater fra Lagting og Odelsting.
 • www.regelhjelp.no
  Tverretatlig nettsted med bransjerettet veiledning i HMS-regelverket.
 • Diskrimineringsnemnda
  Behandler klager på Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelser og vedtak.
 • Tariffnemnda
  Kan fastsette at lønns- og arbeidsvilkår som følger av en tariffavtale skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter.
 • Økokrim

Standardisering

Regelverk i EU/EØS

En rekke organisasjoner og komiteer innenfor EU arbeider med regelverksspørsmål. Nedenfor følger direktepekere til nettsider som er spesielt interessante for vårt område: