Tilsyn i transportbransjen 2017

Transportbransjen er blant de bransjene som er mest utsatt for skader og ulykker. I 2017 har Arbeidstilsynet en nasjonal aktivitet i næringen, særlig rettet mot godstransport på veg, og persontransport med turbil. 

Gjennom veiledning og tilsyn vil vi gi aktørene mer kunnskap og forståelse for reglene for norsk arbeidsliv, og dermed bedre grunnlag for å følge reglene.

Satsingen skal også bidra til:

  • at flere arbeidstakere har lovlige lønns- og arbeidsbetingelser, med fokus på grunnleggende arbeidsforhold og allmenngjorte tariffavtaler

  • færre arbeidsulykker og arbeidsrelaterte belastninger som kan føre til sykefravær og helseplager

Utfordringer i bransjen

Transportbransjen er blant de bransjene som er mest utsatt for skader og ulykker. Når det skjer arbeidsulykker, er skadene ofte alvorlige. De siste årene har omtrent halvparten av de registrerte dødsulykkene i transportnæringen, vært trafikkulykker.

Lange arbeidsdager og arbeidsuker samt skift- og nattarbeid er utbredt, og arbeidstid er en utfordring for flere yrkesgrupper i bransjen. I deler av næringen gir manuell håndtering av gods og varer stor risiko for ergonomiske belastinger og ulykker.

I tillegg setter virksomheter som bryter reglene for arbeidslivet, stadig større preg på næringen.

Tilsyn langs vei, hos transportører og hos oppdragsgivere 

Gjennom kontroll, både alene og i samarbeid med andre etater, skal Arbeidstilsynet gjøre det vanskeligere å operere på tvers av arbeidsmiljøloven.

I 2017 gjennomfører Arbeidstilsynet tilsammen rundt 900 tilsyn innenfor gods- og turbilbransjen. En del av tilsynene er koordinert med andre kontrolletater og politiet. 

Vi gjennomfører

  • tilsyn langs vei, der vi snakker med sjåfører og sjekker om nødvendig dokumentasjon er på plass. Dette er tilsyn som også gjennomføres med utenlandske sjåfører

  • tilsyn hos transportvirksomheten, der vi snakker med ledere, ansatte og verneombud

  • tilsyn hos oppdragsgiver, der vi kontrollerer om oppdragsgiver medvirker til at transportøren kan gjennomføre transportoppdraget på en forsvarlig måte og at sjåføren har lønnsbetingelser i henhold til allmenngjorte tariffavtaler 

Bakløftere og andre påbygg på laste- og varebiler er stadig involvert i og årsak til arbeidsulykker. Ulykkene skyldes ofte mangelfullt vedlikehold eller feil bruk som følge av manglende opplæring. Ved tilsyn kontrollerer vi derfor at det er gjennomført forskriftsmessig kontroll og vedlikehold av utstyret, og at sjåførene har fått nødvendig opplæring.

Tema for tilsyn

Faktaarkene gir en oversikt over tema som er aktuelle når vi gjennomfører tilsyn i transportnæringen:

Se også

Last ned

Nettressurser