Sjekklister ved tilsyn i bygg og anlegg 2014 - 2016

I perioden 2014 - 2016 prioriterer Arbeidstilsynet tilsynsaktiviteter i spesielt utsatte næringer i arbeidslivet. Bygg og anlegg er valgt fordi dette er en næring med en rekke utfordringer når det gjelder arbeidsmiljø og sikkerhet.

 

Næringen har høy risiko for arbeidsskadedødsfall, forekomsten av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er høy og flere yrkesgrupper har samlet et høyt eksponeringsnivå av både kjemiske og fysiske arbeidsbetingelser. Deler av næringen er preget av sosial dumping. 

Arbeidstilsynet skal bidra til å sikre at arbeidstakerne har lovlige arbeidsbetingelser og arbeidsrelaterte belastninger i næringen som fører til helseplager skal reduseres. Antall arbeidsulykker skal reduseres.

Inspektørene benytter seg av sjekklister på tilsyn. Disse danner grunnlag for hva Arbeidstilsynet kontrollerer i det enkelte tilsynet.

Sjekklistene er først og fremst utarbeidet som et hjelpemiddel for inspektørne når de er ute på tilsyn. Det er ikke gitt at alle kontrollpunktene i en sjekkliste kontrolleres. Det vil blant annet avhenge av hva Arbeidstilsynet finner i den enkelte virksomheten og hvem inspektøren treffer under tilsynet. Dette gjelder særlig uanmeldte tilsyn.

Andre forhold enn de som står i sjekklista kan også bli kontrollert. Kontrollpunktene skal være til hjelp i tilsynet og har en form som tydeliggjør hva inspektørene i Arbeidstilsynet må ta stilling til.

Det er ikke gitt at kontrollspørsmålene gjengis ordrett slik de står i sjekklista. Kontrollpunktene kan sjekkes gjennom befaring og ved at temaene inngår i en dialog der kontrollpunktet blir avklart uten at selve spørsmålet konkret blir stilt. Rekkefølgen på kontrollpunktene i et gitt tilsyn kan derfor avvike fra sjekklisten.

Noen spørsmål stilles for å få kjennskap til virksomheten, og for at inspektøren skal få opplysninger som kan være nyttige i det videre arbeidet i gjennomføring av tilsynet.

De fleste kontrollpunktene kan resultere i pålegg.

Oversikt over sjekklister:

Bygg og anlegg - byggherre - prosjekteringsfasen (.pdf)

Bygg og anlegg - byggherre - utførelsesfasen - bygg (.pdf)

Bygg og anlegg - byggherre - utførelsesfasen - anlegg (.pdf)

Bygg og anlegg - arbeidsgiver - bygg (.pdf)

Bygg og anlegg - arbeidsgiver - anlegg (.pdf)

Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping (.pdf)

Bygg og anlegg - arbeidsgiver - kjemisk arbeidsmiljø (.pdf)

Bygg og anlegg - arbeidsgiver - ergonomi og vibrasjon (.pdf)

Bygg og anlegg - tunnel (.pdf)

Bygg og anlegg - bemanningsforetak (.pdf)

Bygg og anlegg - basistilsyn utenlandske arbeidstakere (.pdf)

Bygg og anlegg - kommunale og fylkeskommunale byggherrer (.pdf)

Bygg og anlegg - basistilsyn midlertidig arbeid i høyden (.pdf)

Bygg og anlegg - anleggsmaskiner (.pdf)

Bygg og anlegg - gravearbeid (.pdf)

Bygg og anlegg - arbeidstid (.pdf)