Materielle endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

§ 10-8 Variasjon og hvile: Bestemmelse fra forskrift om arbeid ved dataskjerm er gjort gjennomgående.

Arbeidsplassforskriften

Kapittel 2: Krav til arbeidsplasser og arbeidslokaler

§ 2-2 Arbeidsstol: Bestemmelser om arbeidsstol i forskrift om arbeid ved dataskjerm og krav til førerstol i maskinforskriften er grunnlaget for et gjennomgående krav til arbeidsstol.

§ 2-3 Arbeidsbord: Bestemmelser om arbeidsbord i forskrift om arbeid ved dataskjerm er gjort gjennomgående.

§ 2-5 Sikkerhet ved renhold, vedlikehold, montering, m.v.: 2. og 7. ledd med krav til sikkerhet knyttet til vinduer og luker som kan åpnes er tatt inn fra forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved bergarbeid og forskrift om avløpsanlegg, og gjort gjennomgående.

3.-5. ledd er tatt inn fra forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. Bestemmelsen har betydning for blant annet bygningers vedlikehold og renhold og er derfor gjort gjennomgående.

§ 2-6 Gulv og dekker: I 1. ledd er krav til ”dekker” fra forskrift om havnearbeid gjort gjennomgående for alle områder hvor det benyttes kjøretøy og transportinnretning.

§ 2-11 Belysning: I 2. ledd er noen krav til belysningen utendørs og under jord fra forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved bergarbeid gjort gjennomgående.

§ 2-12 Synsforhold: Bestemmelser om kontrastforhold og blending i 1. og 2. ledd fra forskrift om arbeid ved dataskjerm og forskrift om tekniske innretninger er gjort gjennomgående.

§ 2-14 Klima, ventilasjon, luftkvalitet m.v.: Opplisting av klimafaktorer i 1. ledd er hentet fra § 8 i gammel arbeidsmiljølov som gjennomgående krav til hva som vektlegges.

§ 2-18 Ferdsel og atkomst: 2. ledd om atkomst med båt er tatt inn fra forskrift om havnearbeid og gjort gjennomgående.

§ 2-20 Lasteramper, lasteplasser, tippsteder og kaier: Bestemmelsene i 1.-4. ledd er gjort gjennomgående for alle steder hvor det utføres arbeid med håndtering av last.

§ 2-22 Utforming av rekkverk: Setter gjennomgående krav til utforming av rekkverk og minimumskrav til rekkverkshøyde på grunnlag av tidligere krav i stillasforskrift og kommentarer i tidligere arbeidsplassforskrift.

§ 2-23 Utforming av leidere: Krav til merking av leider som inngår som redningsvei er gjort gjennomgående med utgangspunkt i forskrift om havnearbeid. For rømningsfunksjon er merkekrav også dekket av § 2-21.

Kapittel 3: Krav til personalrom, rom for renholdsutstyr, førstehjelpsrom og førstehjelpsutstyr

§ 3-10 Førstehjelpsrom og førstehjelpsutstyr: Krav om puste- og gjenopplivingsutstyr hvor det er helseskadelig luft er gjort gjennomgående med utgangspunkt i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved bergarbeid og kjemikalieforskrift.

Kapittel 4: Sikkerhetsutrustning

På grunnlag av bestemmelser i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved bergarbeid, kjemikalieforskrift, forskrift om havnearbeid, forskrift om varmt arbeid og forskrift om arbeid ved avløpsarbeid er det laget særskilte krav som får videre virkeområde enn de opprinnelige bestemmelsene.

§ 4-1 Alarm- og varslingsutstyr

§ 4-2 Rømnings- og redningsutstyr

§ 4-3 Brannforebygging, eksplosjonsforebygging og brannslokkingsutstyr

Kapittel 6: Sikring av farlige arbeidsplasser og områder

Kapitlet samler bestemmelser fra ulike forskrifter og har derfor fått et mer ”gjennomgående” preg. Dette gjelder i særlig grad:

§ 6-3 Sikring mot ras, innstrømming av vann m.v.

§ 6-4 Sikring av arbeid på eller nær vei

Kapittel 7: Kjemikalier og forurensning i arbeidsatmosfæren

§ 7-1 Ventilasjon og prosessavsug: Krav til mekanisk ventilasjon og prosesstilpasset avsug kommer fra forskrift om varmt arbeid, og er nå gjort gjennomgående.

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Vedlegg 1: Liste over tiltaksverdier og grenseverdier for forurensinger i arbeidsatmosfæren: Tidligere administrative normer er nå forskriftsfestet.

Se også