Hva må være med i søknaden om forhåndssamtykke ved arbeid av barn og ungdom?

Arbeidsmiljøloven kapittel 11 inneholder bestemmelser om arbeid av barn og ungdom. Hovedregelen er at barn under 15 år eller som er skolepliktige ikke skal utføre arbeid. Unntak er gjort for kulturelt eller lignende arbeid. Arbeidsgiver må innhente forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet før barn under 15 år eller som er skolepliktige settes til slikt arbeid.

I forbindelse med søknad om å kunne benytte barn/ungdom er det en rekke opplysninger og dokumentasjon vi trenger for å kunne behandle søknaden. Disse opplysningene/ dokumentasjonen må foreligge før vi kan behandle søknaden.

Følgende opplysninger må fremgå av søknaden:

 • navn og alder på barnet. Vi trenger ikke person-/fødselsnummer.
 • beskrivelse av hva arbeidet skal bestå i, herunder hva eventuelt film- eller sceneproduksjonen handler om og hva som vil være barnets rolle.
 • beskrivelse av særlige forhold ved arbeidet som barnet ikke selv deltar i, men som barnet indirekte kan bli eksponert for. For eksempel bruk av teknologi/arbeidsutstyr, lyd, lys og kjemikalier.
 • opplysninger om arbeidsstedet/location, eventuelt også om ordninger for transport/reise, pause- og spisemuligheter og innkvartering/boforhold i de tilfeller hvor det er det er aktuelt.
 • antall timer per dag/uke barnet vil arbeide (i forbindelse med film- eller sceneproduksjoner vil barnet anses for å være i arbeid ikke bare under filminnspillings-/forestillingsperioden, men også under prøvene. Beskrivelsen av arbeidstiden må derfor også omfatte denne perioden.
 • tidspunkt på dagen arbeidet skal foregå, herunder om det søkes om å kunne benytte barnet i tidsrommet mellom kl. 20.00 og kl. 23.00.
 • antall dager barnet vil være i arbeid.
 • hva virksomheten har gjort for å forsikre seg om at arbeidet ikke vil gå utover skolegangen eller barnets helse, sikkerhet eller utvikling på en uheldig måte.
 • i film- og sceneproduksjoner trenger vi også å få opplyst hvilke ordninger virksomheten vil etablere for å sikre at barnet løpende har tilsyn fra og tilgang til voksen/voksne som er kompetente til å sikre fullt forsvarlig tilsyn med alle risikosituasjoner/forhold barnet kan oppleve under og i etterkant av produksjonen.

 

Dokumentasjon vi trenger:

 • skriftlig samtykke fra foresatte/foreldre. I de tilfeller hvor foreldrene ikke bor sammen og har delt foreldreansvar skal det foreligge samtykke fra begge.
 • risikovurdering av arbeidssituasjonen til barnet, samt handlingsplan som viser hvilke tiltak som iverksettes for å redusere risikoforholdene slik at barnet ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at sikkerhetshensyn ivaretas. Arbeidsgiver skal utarbeide en risikovurdering før barn settes i arbeid. Risikovurderingen og handlingsplanen må være signert av leder og verneombud.
  - vurderingen av risiko må ta utgangspunkt i barnets alder/erfaring og skal omfatte alle forhold ved barnets arbeidssituasjon og arbeidet for øvrig som kan påvirke barnet på en uheldig måte med hensyn til barnets fysiske, psykiske, moralske eller sosiale utvikling
  - i film- og sceneproduksjoner er det viktig at virksomheten er oppmerksom på mulige risikofaktorer som kan oppstå hvis barnet blir benyttet i markedsføring av filmen/teaterstykket. Man bør også være oppmerksom på mulige risikofaktorer som kan oppstå i forbindelse med offentlig omtale av filmen/teaterstykket i kjølvannet av premierer, herunder negativ omtale av barnets prestasjoner.
 • i de tilfellene hvor arbeidet vil være av et slikt omfang at barnet vil være borte fra skolen over lenger tid må virksomheten være forberedt på å måtte fremlegge dokumentasjon som viser at virksomheten har vært i kontakt med skolen og drøftet tiltak for å forhindre at arbeidet vil gå ut over skolegangen. For å korte ned på saksbehandlingstiden, bør virksomheten vurdere om de skal fremlegge slik dokumentasjon allerede med søknaden.

 

Saksbehandlingstid
Arbeidsgiver må påregne en saksbehandlingstid på minimum tre uker. Arbeidsgiver kan ikke sette barn til slikt arbeid før de foreligger samtykke fra Arbeidstilsynet. 

Se også