Verktøykasse for forebygging av muskel- og skjelettplager

Arbeidstilsynet satser på forebygging av muskel- og skjelettplager. Her finner du ulike risikovurderingsverktøy som kan brukes til dette arbeidet.

Kan ansatte få muskel- og skjelettplager på grunn av arbeidet - en veilederom vurdering av risiko (.pdf)

Denne veilederen er laget for arbeidsgivere og for fagpersoner som skal bistå arbeidsgivere i å vurdere om ansatte kan få muskel- og skjelettplager av arbeidet. Veilederen beskriver gjennomføringen av risikovurdering ”trinn for trinn” og er generell i formen.

MAC - vurderingsverktøy (.pdf)
Verktøyet er et hjelpemiddel for å vurdere vanlige risikofaktorer forbundet med tre typer manuell håndtering: Løft, bæring og teamhåndtering. Mac bruker et avkrysningsskjemam med trafikklysfarger for å vise risikoen. Metoden er utviklet av Health and Safety Executive (HSE) i samarbeid med Health and Safety Laboratory (HSL) i Storbritannia.

KIM - vurderingsverktøy løfte-, bære- og holdeaktiviteter (.pdf)
KIM - vurderingsverktøy skyv- og trekkaktiviteter (.pdf)
Verktøyet er et hjelpemiddel for å vurdere risikofaktorer forbundet med løft, holdeoperasjoner, bæring, trekk og skyv. Metoden er utviklet av Federal Institute for
Occupational Safety and Health (BAuA) og Committee of the Laender for Occupational Safety and Health (LASI) i Tyskland.

  Les mer om MAC- og KIM-verktøyene i dette faktaarket:
Risikovurderingsverktøy - Forebygging av muskel- og skjelettplager (.pdf)

Vurderingsmodell - tungt og ensformig arbeid (.pdf)
Verktøyet brukes ved vurdering av helsemessig risiko ved tungt og ensformig arbeid. Gjelder stående arbeid, sittende arbeid, arbeidsstillinger og ensformig gjentakelsesarbeid.

Faktaark om arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager (.pdf)
Her kan du lese mer muskel- og skjelettplager i Norge og om de vikitigste risikofaktorene for utvikling av disse plagene.

Ergonomi i bygg og anlegg (.pdf)
En sammenstilling av viktige ergonomiske forhold som det bør tas
hensyn til i planlegging og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter.

Se også

Regelverk

Last ned

Nettressurser