Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet

Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med omlag 180 000 virksomheter og vel 60 000 enheter i landbruket.

Tabellene her gir en oversikt over tilsynsvirksomheten til Arbeidstilsynet de siste årene.

På grunn av endringer i registreringsmetodikk og gjennomgang av registeret, er tallene justert i forhold til det som er publisert tidligere.

Det er også et etterslep i registreringene som gjør at tallene for de siste årene gjerne vil øke noe også etter årets utløp.

Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet i
perioden 2010 - 2015

  2012  2013  2014  2015  2016
Antall tilsyn 15 168 15 964 17 434 17 939  
Reaksjonsprosent 61 % 65 % 65 % 65 %  
Vedtak om tvangsmulkt 1 389 2 362 1 759 942  
Antall stansinger 474 388 694 539  
Antall anmeldelser 141 154 135 141  
Antall overtredelsesgebyr - - 9 24